ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
“สี จิ้นผิง” เสนอความร่วมมืออาเซียน 4 ข้อ
28 พ.ย. 2563

นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดี สาธารณะรัฐประชาชนจีน กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน และการประชุมสุดยอดว่าด้วยการค้าและการลงทุนจีน-อาเซียนครั้งที่ 17 ณ กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563ความว่า จีนกับอาเซียนเป็นเพื่อนบ้านที่มีความใกล้ชิดกันทางสายเลือดและมีมิตรภาพระหว่างกันมาช้านาน ตนเคยเสนอว่าจีนจะร่วมกับประเทศอาเซียนสร้างเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21 และสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันและใกล้ชิดกันมากขึ้น ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายได้เร่งยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกันในระดับที่ลึกซึ้ง ต่อเนื่อง และรวดเร็วมากขึ้น รวมถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและบุคลากรอย่างแน่นแฟ้น จนกลายเป็นต้นแบบของความร่วมมือในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่ประสบความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมและมีพลังมากที่สุด ในการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติ

“จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปีนี้ เราต่างห่วงใยและช่วยเหลือแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน ทั้งการวิจัยและผลิตวัคซีน ตลอดจนการเปิด “ช่องทางอำนวยความสะดวก” และ “ช่องทางสีเขียว” เพื่อการไปมาหาสู่กันทั้งด้านบุคลากรและการขนส่ง โดยจีนได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ไปยังประเทศอาเซียน พร้อมให้การช่วยเหลือด้านวัตถุอุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยี”

นายสี จิ้นผิง กล่าวอีกว่า โลกปัจจุบันกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในรอบร้อยปี กระแสโลกาภิวัฒน์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมสารสนเทศ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ได้พัฒนาไปสู่ระดับที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ชะตากรรมของประชาชนประเทศต่าง ๆ เกี่ยวพันกันมากขึ้น จากปัจจัยแห่งความไม่แน่นอนและความไร้เสถียรภาพ  เศรษฐกิจของโลกตกอยู่ในภาวะซบเซา มีภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย สร้างความท้าทายต่อการจัดระเบียบประเทศและจัดระเบียบโลก

ภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ ประเทศจีนได้ให้ความสำคัญกับอาเซียนในลำดับต้น ๆ และพร้อมจะสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียน ให้เป็นศูนย์กลางของความร่วมมือเอเชียตะวันออก พร้อมทั้งสนับสนุนบทบาทของอาเซียนในระดับส่วนภูมิภาค ภายใต้การชี้นำของ “เป้าหมายปี 2030 แห่งความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์จีน-อาเซียน” จีนยินดีร่วมกับอาเซียนผลักดันความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคนี้ และสร้างอนาคตร่วมกัน โดยมีข้อริเริ่ม 4 ประการ

1. ยกระดับความเชื่อถือทางยุทธศาสตร์ ลงลึกเชื่อมโยงแผนการพัฒนา จีนยินดีที่จะร่วมกับอาเซียน ผลักดันความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยการปฏิบัติตามแถลงการณ์ร่วมความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์จีน-อาเซียน (ค.ศ. 2021-2025) ปฏิบัติตาม คำแถลงร่วมจีน-อาเซียนเกี่ยวกับการเชื่อมโยงและร่วมมือระหว่างข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางกับแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงในอาเซียน ปี 2025 ใช้ประโยชน์จากการสร้างสรรค์เส้นทางการคมนาคมใหม่ทั้งทางบกและทางน้ำ เสริมสร้างการเชื่อมโยงและความร่วมมือทางด้านสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเช่น ทางรถไฟ ทางหลวง ท่าเรือ สนามบิน พลังงานไฟฟ้า และการสื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น รวมทั้งเร่งผลักดันการสร้างสรรค์ระเบียงเศรษฐกิจและโครงการสำคัญที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน สร้างสหพันธ์การขนส่งร่วมจีน-อาเซียนอย่างแข็งขัน และในปีหน้าซึ่งเป็นปีครบรอบ 30 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์คู่เจรจาระหว่างจีน-อาเซียน จีนยินดีร่วมกับอาเซียน ออกแบบและจัดงานรำลึกให้ดี พัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในระดับที่สูงยิ่งขึ้น

2. ยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า เร่งการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างทั่วด้านของภูมิภาค ฝ่ายจีนยินดีที่จะกระชับความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ของอาเซียน ใช้โอกาสการครบรอบ 10 ปีแห่งการก่อตั้งเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนอย่างสมบูรณ์ให้เป็นประโยชน์ ปฏิบัติตามข้อตกลงการค้าเสรีจีน-อาเซียนให้ดีขึ้นอีกขั้นหนึ่ง จีนมีความยินดีต่อการลงนาม “ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค” และหวังว่าจะมีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ จีนยินดีร่วมมือกันใช้ความพยายามกับอาเซียน ทำให้การค้ามีความคล่องตัว ส่งเสริมการลงทุน เปิดตลาดให้กันและกัน ผลักดันการลงลึกหลอมรวมทางด้านห่วงโซ่อุตสาหกรรม ห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าระหว่างสองฝ่าย ภายใต้เงื่อนไขบังคับที่มีหลักประกันด้านการป้องกันควบคุมโรคระบาด ใช้มาตรการอำนวยความสะดวกแก่การไหลเวียนของบุคลากรและสินค้า ผลักดันความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง และความร่วมมือระหว่างจีนกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนด้านตะวันออก ( BIMP-EAGA ) อย่างจริงจังและลึกซึ้ง ขยายบทบาทของแพลตฟอร์มงานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียนให้ดีอย่างเต็มที่ สร้างผลงานมากยิ่งขึ้นแก่การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างรอบด้านระหว่างจีน-อาเซียน ตลอดจนภูมิภาคเอเชียตะวันออก

3. ยกระดับการสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลให้ลงลึก  ปีนี้เป็นปีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างจีน-อาเซียน  จีนยินดีร่วมมือกับบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน  ใช้โอกาสที่ได้มาจากการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และการปฏิรูปด้านอุตสาหกรรมการผลิตรอบใหม่  ขยายความเหนือกว่าที่มีส่วนเกื้อกูลต่อกัน  เกาะติดความร่วมมือเพื่อได้รับชัยชนะร่วมกัน  สร้างจุดเด่นแห่งความร่วมมือใหม่ให้มากยิ่งขึ้น  ซึ่งรวมถึงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ  เทคโนโลยี 5G  ปัญญาประดิษฐ์  อีคอมเมิร์ซ  ข้อมูลขนาดใหญ่  เทคโนโลยีบล็อกเชน  และการรักษาโรคทางไกล  เป็นต้น  รักษาความปลอดภัยทางข้อมูล  ประสานงานและเพิ่มการติดต่อสื่อสารด้านนโยบาย  สร้างพลังใหม่ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองฝ่าย  จีนยินดีร่วมมือกับอาเซียนเพื่อก่อตั้งศูนย์ข้อมูลระหว่างจีน-อาเซียน ผลักดันการเชื่อมต่อกันด้านดิจิทัล  เพื่อพัฒนา “เส้นทางสายไหมดิจิทัล”

4. ยกระดับความร่วมมือเพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาด  ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความสามารถด้านสาธารณสุข  จีนยินดีจัดการหารือกันเกี่ยวกับนโยบายด้านสาธารณสุขกับอาเซียน  ปรับปรุงกลไกความร่วมมือให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ร่วมกันต่อสู้โควิด-19  ส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูลและส่งเสริมความร่วมมือด้านการผลิต  วิจัยพัฒนา  และการใช้วัคซีน  หลังจากมีการใช้วัคซีนโควิด-19 อย่างเป็นทางการแล้ว  จีนจะพิจารณาความต้องการของประเทศอาเซียนอย่างแข็งขัน  ให้เงินทุนเพื่อสนับสนุนกองทุนป้องกันและควบคุมโรคของอาเซียน  ร่วมกันสร้างโกดังสำรองเครื่องมืออุปกรณ์การรักษาพยาบาลเพื่อรับมือภาวะฉุกเฉิน  ก่อตั้งกลไกติดต่อเพื่อรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างจีน-อาเซียน  จีนยินดีดำเนิน “โครงการอบรมบุคลากรเส้นทางสายไหมเพื่อสุขอนามัยระหว่างจีน-อาเซียน (2020-2022)” ให้ดี  โดยจะอบรมเจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าหน้าที่เทคนิคเฉพาะด้านสาธารณสุข 1,000 คนให้แก่อาเซียน  เพื่อยกระดับบริการด้านสาธารณสุขของส่วนภูมิภาค  จีนยินดีส่งเสริมความสามัคคีและความร่วมมือกับประชาคมโลกซึ่งรวมถึงอาเซียนด้วย  สนับสนุนองค์การอนามัยโลกแสดงบทบาทการชี้นำ  เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ประชาคมสุขอนามัยของมนุษยชาติ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 มกราคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ม.ค. 2564
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารงานท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งปกติก็จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ นั่นเอง อย่างเช่นที่ผ่านไปหมาดๆ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ก็คือ การเลือกตั...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558