ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ

                                                                                                                    

พล.อ.ดร. รุจ กสิวุฒิ

                                                                 ตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ตุลาการศาลทหารสูงสุด                                                         

ประธานที่ปรึกษา บริษัท อปท.นิวส์

 

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 29

- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจาชุดที่ 69

- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

- ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ผลงานที่สาคัญ

- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจาคณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

- ที่ปรึกษาสหพันธ์ยกน้าหนักแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

- ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระบบทางไกลฯ ตามพระราชดาริใน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- อนุกรรมการ พัฒนาระบบการบริการเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์(ขสมก.)

- อนุกรรมการส่งเสริมให้มีการกากับดูแลกิจการที่ดี (ขสมก.)

- อนุกรรมการพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินพนักงานองค์กรจากสหกรณ์ต่างๆ(ขสมก.)

- อนุกรรมการธรรมาภิบาล(CG)และกิจการเพื่อสังคม(SR) การประปานครหลวง

- อนุกรรมการด้านวิชาการในการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

- อนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทไปรษณีย์ไทยจากัด

- อุปนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย

 

การศึกษาและการฝึกอบรม

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 25 พ.ศ. 2555

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2558

- หลักสูตรพัฒนาสุดยอดนักบริหารระดับสูง TOP-CEO พ.ศ. 2560

- หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2560

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง (ผู้นาเมือง รุ่นที่ 2) พ.ศ.2560

- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 พ.ศ.2560

 

การดูแลดุษฎีนิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก)

- เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

 

 

ดร.กำพล   มหานุกูล 

โทรศัพท์ 02-689-9120   โทรสาร  02-689-9122   

ประธาน บริษัท อปท.นิวส์ จำกัด

  ประวัติการศึกษา

-   ปริญญาตรี สาขา/วิชาเอก การจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

-   ปริญญาโท สาขา/วิชาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา

-   ปริญญาเอก สาขา/วิชาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย

 

ประวัติการศึกษา/อบรม  

-   หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 11 (ปรม.11) สถาบันพระปกเกล้า

-   หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน “เกียรติยศ” ใต้ร่มพระบารมี รุ่นที่ 1 (สกพ.1) 

-   หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 (ปปร.21) สถาบันพระปกเกล้า

-   หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง (ผู้นำเมืองรุ่น 3)

 

ตำแหน่งในปัจจุบัน

-   กรรมการผู้ก่อตั้ง สมาคมเครื่องใช้ในครัวเรือน

-    กรรมการบริหาร สมาคมผู้สื่อข่าวไทย – จีน

-   ที่ปรึกษา สมาคมผู้สื่อข่าวต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

-   กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบสท์โฟร์ มีเดีย จำกัด

-   กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น เค กู๊ดส์ เซอร์วิสเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

-   ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อปท. นิวส์ จำกัด

-   รองประธานสมาคมสมาพันธ์นักข่าวแห่งประเทศไทย

-   อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ 5 สภา กทม. ปี 60 – 62

-   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญติแห่งชาติ ปี 60- 62

-   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญติแห่งชาติ ปี 60 – 62

-   ผู้ร่วมผลิตและดำเนินรายการ “ตู้ ปณ.ข่าว 3” ช่อง 28 SD

-   อนุกรรมการ กตตร. กรุงเทพ ด้านธรรมาธิบาล ปี 62

-   อนุกรรมการ ปปช. ด้านธรรมาภิบาลท้องถิ่น ปี 62

 

 

 

ผศ.ดร. ภูริวัจน์  ปุณยวุฒิปรีดา

Asst.Prof.Dr. PHURIWAT  PUNYAWUTPREEDA

ที่ปรึกษาประธาน บริษัท อปท.นิวส์ จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน

- อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

- อนุกรรมการสอบสวน กกต. กลาง

- ผู้ประนีประนอมศาลแรงงานกลาง

- ผู้ประนีประนอมศาลแพ่งใต้

- ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง

- คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ)ฝ่ายโฆษณา

- อาจารย์พิเศษวิทยาสงฆ์นครสวรรค์ (มจร)

- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยตาปี 

 

ประวัติการศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สาขาบริหารพัฒนาสังคม) 

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถาปัตย์สิ่งแวดล้อม ด้านการออกแบบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- นิติศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

- พุทธศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

- พุทธศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ประสบการณ์การฝึกอบรม

- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน  รุ่น ๗  สถาบันพระปกเกล้า 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่น ๓ สถาบันพระปกเกล้า  

- หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่น ๒

- หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาระดับนโยบาย รุ่น ๔

- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑

- หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพอากาศ รุ่น ๙

- หลักสูตร พตส. การพัฒนาการเมืองระดับสูง คณะกรรมการเลือกตั้ง รุ่น ๘   

- หลักสูตร ผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ของมหาจุฬา รุ่น ๑

 

ผลงานทางวิชาการ

ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา (๒๕๕๗). “การพัฒนาเชิงพุทธเพื่อจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี”. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ ๑๖ เล่มที่ ๔๗ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗

อุบลวรรณา ภวกานันท์, ศรัณย์ กอสนาน, และ ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา (โครงการวิจัยต่อยอด) โครงการทดลองโปรแกรมฝึกอบรมปัจจัยทางจิตวิทยาเพื่อพัฒนาความสำเร็จการประกอบธุรกิจในผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมไทยประเภทที่พัก

ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา “รูปแบบและกระบวนการสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนา” 

ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา. “สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขในการดำเนินงานตามนโยบายทวงคืนผืนป่า” ของประเทศไทย

ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา เอกสารประกอบการสอน “การจัดการสิ่งแวดล้อม”

ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา หนังสือ “พฤติกรรมองค์การ”

ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา หนังสือ “ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางสังคมศาสตร์”

ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา. การวิจัย “กระบวนการจิตอาสาเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย” ทุนวิจัย     ปี ๒๕๖๑.

 

 

ดร. รมิดา จูพัฒนกล

ที่ปรึกษาประธานบริหาร บริษัท อปท. นิวส์ จำกัด

ประวัติการศึกษา

: ปริญญาเอก สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประเทศไทย

: ปริญญาโท สาขา MBA, California State University, USA

: ปริญญาตรี สาขาการตลาดระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: ประกาศนียบัตร หลักสูตรภาษาจีน Shanghai International Studies University, China

: ประกาศนียบัตร หลักสูตร Oxford Programme on Negotiation, UK based in Bangkok

: ประกาศนียบัตร หลักสูตร Jewelry Design, GIA, Thailand

: ประกาศนียบัตร หลักสูตร Jewelry Grading and Appraisal BIGS, Thailand

: ประกาศนียบัตร ใบอนุญาตตัวแทนออกของ กรมศุลกากร

 

หลักสูตรพิเศษ

: หลักสูตรสื่อสุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์รุ่น 2

: หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สวปอ.มส. รุ่น 10

: หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก พสบ. ทบ. รุ่น 24

: หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ พสบ. ทร. รุ่น 12

: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์Tepcot รุ่น 11

: หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวส าหรับผู้บริหารระดับสูง กทศ. TME รุ่น 1

: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์RE-CU CEO-PREMIUM รุ่น 1

: หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" นมธ. รุ่น 4

 

ประสบการณ์การทำงาน

: ที่ปรึกษาประธานบริหาร บริษัท อปท. นิวส์ จำกัด

: ที่ปรึกษากต. ตร. กทม. ด้านธรรมาภิบาล

: ที่ปรึกษาการผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

: ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

: รองประธานฝ่ายกิจกรรม สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน

: รองเลขาธิการและกรรมการฝ่ายเศรษฐกิจ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

: ผู้ทรงคุณวุฒิ คลังสมอง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ)

: กรรมการอำนวยการเยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล

: นักวิจัย สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

: ที่ปรึกษาประธานอนุกรรมาธิการการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร

: เลขาธิการ สภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย

: รองเลขาธิการ สภาธุรกิจไทย-ลาว

: ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศ บริษัท สากล เบเวอเร็ดจ์ จำกัด

: กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลฟาวัน จำกัด

: กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็ทเท็ล จำกัด

: ผู้จัดการฝ่ายบริหารเงินต่างประเทศ บริษัทเงินทุน นิธิภัทร จำกัด (มหาชน)

: อาจารย์พิเศษ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

: อาจารย์พิเศษ ภาควิชาปรัชญา คณะพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

: อาจารย์สอนดนตรี โรงเรียนดนตรีสยามกลการ

 

ผลงานทางวิชาการ

: Ramida Jupatanakul. "A Sisyphean Task: The Buddha's Perseverance and Its Application to Religious Dialogue", Prajna Vihara: Journal Of Philosophy and Religion. Vol. 12 No 2 (2011): 90-108.

 

 

 

รวีพรรธน์ อังคชัยวนิชย์

ที่ปรึกษาประธานบริหาร บริษัท อปท.นิวส์ จำกัด

Email. Nattakarn545@gmail.com

ประวัติการศึกษา

- จบการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต ภาคพิเศษ โครงการความร่วมมือกับสภาองคก์ร นายจ้างไทยรุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- จบการศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัย กรุงเทพ-ธนบุรี คณะรัฐศาสนศาสตร์

- จบการศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยอีสเทอร์เอเชีย

- จบหลกัสูตรพัฒนาสัมพันธ์การบริหารงานส่งกำลังบำรุงและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ  รุ่นที่ 10 โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก

- จบการศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า

-  จบหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายเพื่อความมั่นคงระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 4

-  จบหลักสูตรหน่วยบัญชาการสงคารพิเศษค่ายสมเด็จ พระนารายณ์มหาราช

-  กำลังศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม

-  จบหลักสูตร เสาหลักเพื่อแผ่นดิน : ผู้นำรับสูงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รุ่นที่ 2

-  จบหลักสูตรนักบริหารการวุฒิบัตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกสภา รุ่นที่ 9

-  จบหลักสูตรวิทยากายุติกรรมทางปกครองสำนักงานศาลปกครอง

-  จบหลักสูตรสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-  วปอ. มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ วปอ มส

ตำแหน่งปัจจุบัน 

ประธาน บริษัท เควาย สปอร์ต คลับ จำกัด

ประธาน บริษัท เพลส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประธาน บริษัท จงเจริญ พร็อตเพอร์ตี้ แอนด์ แมนชั่น จำกัด

ที่ปรึกษาประธานบริหาร บริษัท อปท.นิวส์ จำกัด

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริภิญญ์ อินทรประเสริฐ

ที่ปรึกษาประธานบริหาร บริษัท อปท.นิวส์ จำกัด
 
ประวัติการศึกษา
 
ระดับปริญญาตรี : นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

ระดับปริญญาโท  :ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ระดับปริญญาเอก : การจัดการดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อ
 
 
ตำแหน่งทางวิชาการ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 
ทวิติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.)
 
 
ประกาศนียบัตรและเกียรติบัตร

ประกาศนียบัตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนขั้นสูง (ปรม.) รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า

ประกาศนียบัตร  นักเหินเวลากิตติมศักดิ์  ของกองทัพอากาศ

เกียรติบัตร  ผู้สนับสนุนการเลือกตั้ง  ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศเกียรติคุณ  อนุกรรมาธิการประสานงาน  ในคณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำจังหวัดนนทบุรี

ประกาศนียบัตร  การอบรมไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท  ศาลจังหวัดนนทบุรี

เกียรติบัตร  กรรมการวิชาการสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

ตำแหน่งปัจจุบัน 

อนุกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และกฎหมายของกองทุน กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานวิชาการ  สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

เป็นอนุกรรมการการจัดงานประชุมวิชาการ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

ที่ปรึกษากรรมการฝ่ายวางแผนและปฏิบัติการบริษัท อาร์ม เทคโนโลยีส์ จำกัด

กรรมการบริหารมูลนิธิเพื่อการศึกษาชาวนครนายก

กรรมการวิชาการ  สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์(2 สมัย)

ที่ปรึกษาบริษัท ศูนย์ฝึกอบรมและที่ปรึกษาไอเอฟดี  จำกัด

ที่ปรึกษาด้านการบริหารและการสื่อสารองค์กร บริษัทไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด

เป็นวิทยากรพิเศษ

ที่ปรึกษาประธานบริหาร บริษัท อปท.นิวส์ จำกัด