ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ

                                                                                                                    

พล.อ.ดร. รุจ กสิวุฒิ

                                                                 ตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ตุลาการศาลทหารสูงสุด                                                         

ประธานที่ปรึกษา บริษัท อปท.นิวส์

 

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 29

- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจาชุดที่ 69

- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

- ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ผลงานที่สาคัญ

- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจาคณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

- ที่ปรึกษาสหพันธ์ยกน้าหนักแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

- ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระบบทางไกลฯ ตามพระราชดาริใน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- อนุกรรมการ พัฒนาระบบการบริการเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์(ขสมก.)

- อนุกรรมการส่งเสริมให้มีการกากับดูแลกิจการที่ดี (ขสมก.)

- อนุกรรมการพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินพนักงานองค์กรจากสหกรณ์ต่างๆ(ขสมก.)

- อนุกรรมการธรรมาภิบาล(CG)และกิจการเพื่อสังคม(SR) การประปานครหลวง

- อนุกรรมการด้านวิชาการในการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

- อนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทไปรษณีย์ไทยจากัด

- อุปนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย

 

การศึกษาและการฝึกอบรม

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 25 พ.ศ. 2555

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2558

- หลักสูตรพัฒนาสุดยอดนักบริหารระดับสูง TOP-CEO พ.ศ. 2560

- หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2560

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง (ผู้นาเมือง รุ่นที่ 2) พ.ศ.2560

- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 พ.ศ.2560

 

การดูแลดุษฎีนิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก)

- เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

 

 

ดร.กำพล   มหานุกูล 

โทรศัพท์ 02-689-9120   โทรสาร  02-689-9122   

ประธาน บริษัท อปท.นิวส์ จำกัด

  ประวัติการศึกษา

-   ปริญญาตรี สาขา/วิชาเอก การจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

-   ปริญญาโท สาขา/วิชาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา

-   ปริญญาเอก สาขา/วิชาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย

 

ประวัติการศึกษา/อบรม  

-   หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 11 (ปรม.11) สถาบันพระปกเกล้า

-   หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน “เกียรติยศ” ใต้ร่มพระบารมี รุ่นที่ 1 (สกพ.1) 

-   หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 (ปปร.21) สถาบันพระปกเกล้า

-   หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง (ผู้นำเมืองรุ่น 3)

 

ตำแหน่งในปัจจุบัน

-   กรรมการผู้ก่อตั้ง สมาคมเครื่องใช้ในครัวเรือน

-    กรรมการบริหาร สมาคมผู้สื่อข่าวไทย – จีน

-   ที่ปรึกษา สมาคมผู้สื่อข่าวต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

-   กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบสท์โฟร์ มีเดีย จำกัด

-   กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น เค กู๊ดส์ เซอร์วิสเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

-   ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อปท. นิวส์ จำกัด

-   รองประธานสมาคมสมาพันธ์นักข่าวแห่งประเทศไทย

-   อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ 5 สภา กทม. ปี 60 – 62

-   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญติแห่งชาติ ปี 60- 62

-   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญติแห่งชาติ ปี 60 – 62

-   ผู้ร่วมผลิตและดำเนินรายการ “ตู้ ปณ.ข่าว 3” ช่อง 28 SD

-   อนุกรรมการ กตตร. กรุงเทพ ด้านธรรมาธิบาล ปี 62

-   อนุกรรมการ ปปช. ด้านธรรมาภิบาลท้องถิ่น ปี 62

 

 

ผศ.ดร. ภูริวัจน์  ปุณยวุฒิปรีดา

Asst.Prof.Dr. PHURIWAT  PUNYAWUTPREEDA

ที่ปรึกษาประธาน บริษัท อปท.นิวส์ จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน

- อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

- อนุกรรมการสอบสวน กกต. กลาง

- ผู้ประนีประนอมศาลแรงงานกลาง

- ผู้ประนีประนอมศาลแพ่งใต้

- ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง

- คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ)ฝ่ายโฆษณา

- อาจารย์พิเศษวิทยาสงฆ์นครสวรรค์ (มจร)

- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยตาปี 

 

ประวัติการศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สาขาบริหารพัฒนาสังคม) 

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถาปัตย์สิ่งแวดล้อม ด้านการออกแบบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- นิติศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

- พุทธศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

- พุทธศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ประสบการณ์การฝึกอบรม

- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน  รุ่น ๗  สถาบันพระปกเกล้า 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่น ๓ สถาบันพระปกเกล้า  

- หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่น ๒

- หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาระดับนโยบาย รุ่น ๔

- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑

- หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพอากาศ รุ่น ๙

- หลักสูตร พตส. การพัฒนาการเมืองระดับสูง คณะกรรมการเลือกตั้ง รุ่น ๘   

- หลักสูตร ผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ของมหาจุฬา รุ่น ๑

 

ผลงานทางวิชาการ

ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา (๒๕๕๗). “การพัฒนาเชิงพุทธเพื่อจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี”. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ ๑๖ เล่มที่ ๔๗ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗

อุบลวรรณา ภวกานันท์, ศรัณย์ กอสนาน, และ ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา (โครงการวิจัยต่อยอด) โครงการทดลองโปรแกรมฝึกอบรมปัจจัยทางจิตวิทยาเพื่อพัฒนาความสำเร็จการประกอบธุรกิจในผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมไทยประเภทที่พัก

ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา “รูปแบบและกระบวนการสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนา” 

ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา. “สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขในการดำเนินงานตามนโยบายทวงคืนผืนป่า” ของประเทศไทย

ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา เอกสารประกอบการสอน “การจัดการสิ่งแวดล้อม”

ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา หนังสือ “พฤติกรรมองค์การ”

ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา หนังสือ “ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางสังคมศาสตร์”

ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา. การวิจัย “กระบวนการจิตอาสาเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย” ทุนวิจัย     ปี ๒๕๖๑.