ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ

                                                                                                                    

พล.อ.ดร. รุจ กสิวุฒิ

ตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ตุลาการศาลทหารสูงสุด

ประธานที่ปรึกษา บริษัท อปท.นิวส์

 

 

ดร.กำพล   มหานุกูล 

ประธาน บริษัท อปท.นิวส์ จำกัด

 

 

กนกอร ศิริกุลพัฒนผล

รองประธาน บริษัท อปท.นิวส์ จำกัด

 

 

รวีพรรธน์ อังคชัยวนิชย์

รองประธาน บริษัท อปท.นิวส์ จำกัด

 

 

ผศ.ดร. ภูริวัจน์  ปุณยวุฒิปรีดา

Asst.Prof.Dr. PHURIWAT  PUNYAWUTPREEDA

ที่ปรึกษาประธานบริหาร บริษัท อปท. นิวส์ จำกัด

 

 

ดร. รมิดา จูพัฒนกล

ที่ปรึกษาประธานบริหาร บริษัท อปท. นิวส์ จำกัด

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริภิญญ์ อินทรประเสริฐ

ที่ปรึกษาประธานบริหาร บริษัท อปท. นิวส์ จำกัด
 
 
 
 
 
นาง ภรณี ดวงฉ่ำ
 
ที่ปรึกษาประธานบริหาร บริษัท อปท. นิวส์ จำกัด