ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ

เกี่ยวกับ อปท.นิวส์

อปท. นิวส์ หนังสือพิมพ์รายปักษ์ เพื่อการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความเข้มแข็งและมั่นคง

ประเทศไทยได้มีการปฏิรูปการเมืองการปกครองท้องถิ่น ครั้งสำคัญ ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ปีพ.ศ. 2540 ด้วยการกระจายอำนาจ กระจายทุนและกระจายงบประมาณ ลงสู่ท้องถิ่น ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้ท้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษี จัดเก็บรายได้สามารถลงทุน จัดซื้อ และจัดหารายได้ของตนเอง นอกเหนือจากการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลกลาง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่หมายรวมถึง องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นองค์กรนิติบุคคลกว่า 8,000 แห่งทั่วประเทศเป็นผู้นำชุมชนตัวจริง ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน จำนวนสมาชิกกว่า 150,000 คน เป็นชุมชนของอำนาจใหม่ ที่มีอำนาจการตัดสินใจ และมีอำนาจซื้อสูงสุด จากเงินงบประมาณและเงินรายได้จัดเก็บ ถึงปีละ 400,000 – 500,000 ล้านบาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) คือชุมชนใหม่ ที่มีบทบาทและอำนาจสูงสุดในขอบเขตทั่วประเทศ
ข้อมูลจำเพาะ
ประเภทหนังสือ : หนังสือพิมพ์ข่าวและความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น “รายปักษ์”
ขนาด : roadsheet (12 Col x 20”)
พื้นที่ใช้พิมพ์ : 12 Col x 20”
จำนวนพิมพ์ : 120,000 ฉบับ/รายปักษ์
กระดาษ : กระดาษปอนด์ จำนวน 20 หน้า (พิมพ์ 4 สี)
กำหนดวางแผง : ปักษ์แรก 1 – 15, ปักษ์หลัง 16 – 30 ของทุกเดือน
ราคา : เล่มละ 30 บาท
กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้บริหารและสมาชิก อปท. (อบจ. เทศบาล อบต.) ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นผู้นำในท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง
 • กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน, วัด, โรงเรียน
 • กลุ่มนักธุรกิจและนักการเมืองในท้องถิ่น
 • ห้องสมุดในท้องถิ่นและห้องสมุดในสถานศึกษาทั่วประเทศ
 • นักปกครองและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยรัฐ และเอกชนทั่วประเทศ
 • นักบริหาร ผู้นำเกษตรกรในท้องถิ่นและผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหา
 • ข่าวและความเคลื่อนไหวด้านการพัฒนาและการแสวงหาความรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือจากท้องถิ่น ขององค์กรระดับชาติที่มีความเกี่ยวพันและมีผลกระทบต่อท้องถิ่น
 • ข่าวและความเคลื่อนไหวในโครงการสำคัญๆ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร เทศบาล อบต. อบจ. และผู้นำชุมชนท้องถิ่นที่น่าสนใจ
 • ความรู้ในเรื่องการลงทุน การจัดหาแหล่งทุน การผลิตสินค้า SMEs และ OTOP
 • ความรู้ทางวิชาการด้านการตลาด การเกษตรกรรมและเทคโนโลยีที่สำคัญเพื่อชุมชน
 • บทความทางวิชาการ - งานวิจัย ในเรื่องการเมือง การปกครอง การบริหารรัฐกิจ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและท้องถิ่น
 • เรื่องราวของนวัตกรรมใหม่ๆ ที่น่าสนใจทางด้านการศึกษา-ไอที-สิ่งแวดล้อม-พลังงาน
 • ส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น
การกระจายหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์
 • วางจําหน่ายทั่วประเทศ ผ่านเอเย่นต์จัดจําหน่ายหนังสือ และร้านจําหน่าย หนังสือที่มีชื่อเสียง เช่น SE-ED (ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์), ฟาสเตอร์บุ๊ค (สถานีรถไฟฟ้า BTS), กรีนบุ๊ค, ร้านนายอินทร์, แพร่พิทยา
 • โดยผ่านระบบการจัดหาสมาชิกที่กระจายไปยังส่วนภูมิภาคโดยทีมงานข่าวภูมิภาค
 • อภินันท์ไปยังกลุ่มเป้าหมายปักษ์ละ 20,000 ฉบับ ให้กับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) เทศบาล รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ ร้านคาเฟ่อเมซอน (ปั๊มน้ำมัน ปตท.) ร้านอินทนิล คอฟฟี่ (ปั๊มน้ำมันบางจาก) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประทศ หน่วยงานราชการ และเอกชน ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • ส่วนราชการกระทรวงคมนาคม รัฐวิสาหกิจ วิสาหกิจองค์กรเอกชน บริษัทร้านค้าที่มีบทบาทกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น