ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
เปิดแล้วพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ชมฟรีตั้งแต่วันนี้ – 5 มกราคม 2563
19 ธ.ค. 2562

อพวช.ขานรับนโยบายกระทรวงอุดมศึกษาฯ มอบของขวัญปีใหม่ ชวนคนไทยมาเรียนรู้และเล่นไปกับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้น้องใหม่ล่าสุด พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า พิพิธภัณฑ์ด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมแห่งใหม่ที่สมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งในอาเซียน นำเสนอผ่านแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิธีการทรงงาน การคิดแก้ปัญหาตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ของในหลวงรัชกาลที่ 9  สอดคล้องแนวคิดทาง BCG Economy มุ่งเศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน พิเศษประชาชนได้เข้าชมฟรี ตั้งแต่วันนี้ – 5 มกราคม 2563

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ซึ่งอยู่ในกำกับดูแลของ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นโครงการเฉลิม        พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ขนาดใหญ่ที่สำคัญของประเทศไทยด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม โดยจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน โดยเนื้อหาที่นำเสนอสาระผ่านนิทรรศการที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมมีการนำเสนอหลักคิด วิธีการทรงงาน และกระบวนการค้นหาคำตอบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ          มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานไว้ พร้อมทั้งมุ่งเน้นในการเสริมสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนและประชาชน ด้วยการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และสอดคล้องกับแนวคิด

โดยในโอกาสนี้ อว.ขอมอบของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยทุกคน ด้วยการเปิดพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าให้คนไทยเข้าชมอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งเปิดให้เข้าชมฟรีถึง 4 พิพิธภัณฑ์ในกำกับดูแลของ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์,  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา, พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า พิพิธภัณฑ์ด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมแห่งใหม่ที่สมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งของอาเซียน ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2562 – 5 มกราคม 2563

                ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดเผยว่า อพวช.ตั้งใจให้พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เป็นฮับหรือศูนย์กลางความร่วมมือด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน มีเนื้อที่กว่า 47,400 ตารางเมตร ตั้งอยู่ภายในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี ถนนรังสิต – นครนายก ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  เนื่องจากความใหญ่และสมบูรณ์ของการจัดแสดงที่มีความหลากหลาย และได้เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีผลงานวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมแล้วกว่า 27 ท่าน มาร่วมเป็นที่ปรึกษาในการจัดสร้างและนำเสนออย่างน่าสนใจ

ภายในนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า แบ่งพื้นที่การจัดแสดงออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่

1. โลกของเรา OUR HOME นำเสนอเรื่องราวของการก่อกำเนิดจักรวาล ระบบสุริยะ และโลก ไปจนถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต จนกระทั่งเกิดสายพันธุ์มนุษย์ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในพื้นที่ต่างๆ ของโลก

2. ชีวิตของเรา OUR LIFE แสดงสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตรวมถึงมนุษย์ ภายในชีวนิเวศ    (Biome) ต่างๆ ได้แก่ แอนตาร์กติกา อาร์กติก ทุนดรา ไทก้า ทะเลทราย เขตอบอุ่น และเขตร้อน ตลอดจนอิทธิพลของมนุษย์ต่อสภาพแวดล้อมนั้นๆ ซึ่งบางกิจกรรมก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ นอกจากนี้ ยังแสดงถึงเขตภูมินิเวศ (Ecoregions) ของประเทศไทยอีกด้วย

3. ในหลวงของเรา OUR KING นำเสนอแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของนักวิทยาศาสตร์ ทรงมีวิธีคิด วิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ทรงมองเห็นความสัมพันธ์ของระบบนิเวศ         ในองค์รวม เมื่อรวมเข้ากับหลักการบริหารจัดการ จึงนำมาสู่โครงการพระราชดำริ หลักคิดหลักปรัชญา ที่พระราชทานเป็นแนวทางในการดำรงอยู่ของมนุษย์กับโลกใบนี้อย่างยั่งยืน

พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ตั้งอยู่ที่ อพวช. ถนนรังสิต – นครนายก ต.คลองห้า อ.คลองหลวง  จ. ปทุมธานี     เปิดให้บริการทุกวันอังคาร – ศุกร์ เวลา 09.30 - 16.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30 -17.00 น. (ปิดบริการทุกวันจันทร์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2577 9999 ต่อ 2122 , 2123 หรือ www.nsm.or.th และ Facebook : NSMthailand

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 มกราคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ม.ค. 2564
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารงานท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งปกติก็จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ นั่นเอง อย่างเช่นที่ผ่านไปหมาดๆ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ก็คือ การเลือกตั...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558