ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
"พาณิชย์ลำพูน" จับมือ หอการค้าจังหวัดลำพูน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (Mou) ซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562/63
08 พ.ย. 2562

          สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน โดยนางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน โดยความร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดลำพูน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (Mou) ซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562/63 จังหวัดลำพูน เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดลำพูน ตลอดจนเชื่อมโยงด้านการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล่วงหน้า (Demand Driven) และเป็นการเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาด้านการจำหน่ายผลผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เกษตรกรมีสถานที่จำหน่ายผลผลิตที่แน่นอน และได้รับความเป็นธรรมทางการค้า โดยมีนายวิวัฒน์  จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ เป็นประธาน พร้อมด้วยประธานหอการค้าจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผู้ประกอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ ประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และเกษตรกร ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีฯ ณ  ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  

          การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (Mou) ในครั้งนี้ มีผู้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง จำนวน 5 คู่สัญญา ได้แก่ คู่ที่ 1 แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ กับ บจก.เค.วาย.พี ธุรกิจเกษตร  คู่ที่ 2 แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ กับ บจก.เค.วาย.พี ธุรกิจเกษตร คู่ที่ 3 แปลงใหญ่ข้าวโพด     เลี้ยงสัตว์ ตำบลนาทราย อำเภอลี้ กับ หจก.นครหริภุญชัยพืชผล คู่ที่ 4 หจก.นครหริภุญชัยพืชผล กับ หอการค้าจังหวัดลำพูน ร่วมกับ บจก.เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ (หมูอินเตอร์ กรุ๊ป) และคู่ที่ 5 บจก.เค.วาย.พี ธุรกิจเกษตร กับ หอการค้าจังหวัดลำพูน  ร่วมกับ บจก.เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ (หมูอินเตอร์ กรุ๊ป รวมปริมาณที่จะตกลงซื้อขายในครั้งนี้ ปริมาณทั้งสิ้น 2,900,000 กิโลกรัม หรือ 2,900 ตัน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 กรกฎาคม2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2563
การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ระบบการศึกษาจึงต้องมีมาตรฐานและพัฒนาให้ทัน หรือล้ำสมัยมากขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม การศึกษาในบ้านเรา คร่าวๆ จะแบ่งออกเป็นสายสามัญศึกษากับสายอาชีวะ หรือสายวิชาชีพ โดยสายสามัญก็จะเรียนศึกษากันไปถ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558