ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
วราวุธ แถลงผลงาน 3 เดือน แก้ไขปัญหาขยะพลาสติก เพิ่มประสิทธิภาพ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
29 ต.ค. 2562

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงผลการดำเนินงานสำคัญในรอบ 3 เดือน (สิงหาคม – ตุลาคม 2562) บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายอาสาสมัคร และประชาชน ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เดินหน้าแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เพื่อส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ และสิ่งแวดล้อมที่ดีให้คนรุ่นต่อไปในอนาคต 

               นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ในช่วงระยะเวลากว่า 3 เดือน ซึ่งได้มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินงานตามนโยบาย การดำเนินงานใหม่และพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานจากนโยบายที่มีอยู่เดิม ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านอำนวยการ  ได้จัดตั้งวิทยาลัยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาบุคลากร  ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงฯ โดยจะเปิดอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป สร้างขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ระดับล่าง (ผู้พิทักษ์ป่า) รวมทั้งให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการในพื้นที่ นำเทคโนโลยี มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               ด้านทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิม    พระเกียรติฯ ซึ่งบรรลุเป้าหมาย 10 ล้านต้น ตั้งแต่ตุลาคม 2562 โดยขยายเป้าหมายโครงการเป็น 100 ล้านต้น    ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการคนอยู่กับป่า โดยจัดตั้งป่าชุมชน จำนวน 2,291 หมู่บ้าน และเร่งรัดการจัดหาที่ดินภายใต้โครงการ คทช. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและรักษาทรัพยากรและพื้นที่ป่าไม้โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเร่งรัดดำเนินโครงการพัฒนาเส้นทางเดินศึกษาตามธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เฉลิมพระเกียรติฯ พัฒนาระบบบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติสู่สากล และผลักดันให้มีการนำเสนออุทยานแห่งชาติเป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งใหม่ของประเทศไทย 2 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม – เขตห้าล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จังหวัดตรัง และ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แก้ปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ จัดทำแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ ภายใต้แผนแม่บทมาเรียมโปรเจค เสนอคณะกรรมการนโยบายและแผนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

ด้านทรัพยากรน้ำ  เร่งรัดการดำเนินโครงการพัฒนาน้ำบาดาล สนับสนุนน้ำดื่มสะอาดสำหรับสถานศึกษาและชุมชนในถิ่นทุรกันดารเฉลิมพระเกียรติ ตลอดจนเสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 อนุมัติการประสานความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มน้ำด้านทุนและระบบการกระจายน้ำ นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้และสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องในการเติมน้ำลงใต้ดิน เร่งรัดการจัดทำแผนที่ศักยภาพ  น้ำบาดาล รวมไปถึงปรับบทบาทกรมทรัพยากรน้ำ จาก Regulator เป็น Operator และร่วมมือกับกระทรวงพลังงานในการนำ Solar cell มาใช้

 และ ด้านสิ่งแวดล้อม ได้มีการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดว่าด้วยการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ  ค.ศ. 2019 (United Nation Climate Action Summit 2019) และเข้าร่วมการประชุมสมัชชาระดับสูง 11th Level Assembly ของความร่วมมือ Climate and Clean Air Coalition (CCAC) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562  ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”และเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 มีการเตรียมการรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือปี 2562 รวมไปถึงขับเคลื่อนการลดใช้ถุงพลาสติก ภายใต้โครงการ  “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อ 43 แห่งทั่วประเทศจะงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งให้กับลูกค้า

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 ก.ค. 2563
ในบรรดารัฐวิสาหกิจของประเทศไทย หนึ่งในนั้นที่มีความสำคัญต่อการเดินทางของประชาชน ตลอดจนการขนส่งของประเทศคือ “การรถไฟแห่งประเทศไทย” หรือ ร.ฟ.ท. ที่วันนี้มีอายุถึง 123 ปีหรือน่าจะเรียกได้ว่า ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านการบริการรับใช้ประชาชนคนไทยมาอย่าง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558