ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
วางมาตรฐานยกระดับท่องเที่ยวไทย
24 พ.ย. 2558

            นางสาววรรณสิริ โมรากุล รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยว โดยสำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว ได้นำหลักการจัดทำมาตรฐานที่เป็นสากล และแนวคิดในการพัฒนามาตรฐานไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมากำหนดเป็นกระบวนการพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่เป็นระบบ มีความเป็นกลางโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักสากล

          โดยตั้งแต่ปี 2546 - 2558 ได้จัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย จำนวน 56 มาตรฐาน ซึ่งครอบคลุมเกณฑ์ในเรื่องของสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์กับชุมชน ได้แก่ มาตรฐานที่พัก เช่น ที่พักประเภทโรงแรม ประเภทเกสต์เฮ้าส์ หรือแบบพำนักระยะยาว มาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว เช่น มาตรฐานเรือรับจ้างนำเที่ยว มาตรฐานเรือภัตตาคาร มาตรฐานกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เช่น มาตรฐานกิจกรรมล่องแก่ง เดินป่า ปีนหน้าผา มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว เช่น มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

           พร้อมกันนี้ได้มีมาตรฐานอาเซียน 6 ประเภทได้แก่ 1. Asean Spa Service Standard 2. Asean Green Hotel Standard 3. Asean Homestay Standard 4. มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะของอาเซียน 5. มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน และ 6. มาตรฐานท่องเที่ยวโดยชุมชนของอาเซียน ส่วนมาตรฐานที่อยู่ระหว่างดำเนินการมี 4 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานผู้ชำนาญการด้านกิจกรรมปีนหน้าผาเพื่อการท่องเที่ยว มาตรฐานกิจกรรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว มาตรฐานร้านรถเข็นแผงลอยเพื่อการท่องเที่ยว และมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาด

            ทั้งนี้ การให้บริการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานจะได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเทียวไทยจากกรมการท่องเที่ยว เป็นรูปช้างชูงวงเริงร่าประกอบลายประจำยาม ซึ่งสื่อถึงท่าทางการต้อนรับอย่างดีจากคนไทยที่มีอัธยาศัยไมตรีอันดีและรอยยิ้มที่งดงามถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของคนไทย และลายประจำยามเป็นลวดลายศิลปะของไทย ที่สื่อให้เห็นถึงความประณีตสวยงามวัฒนธรรมอันดีและคุณค่าทางศิลปะ สะท้อนถึงจิตใจที่อ่อนโยนนุ่มนวลของคนไทย และยังมีความหมายถึงการปกป้องภัยอันตรายแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน

             โดยผู้ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยตรวจสอบและรับรองที่รับขึ้นทะเบียนแต่งตั้งจากกรมการท่องเที่ยวเท่านั้นจึงจะสามารถมีสิทธิ์แสดงเครื่องหมายรับรองดังกล่าวและในกรณีที่มีการยกเลิกการรับรองจะต้องระงับการใช้เครื่องหมายการรับรองรวมทั้งการใช้เอกสารสิ่งพิมพ์และสื่อโฆษณาใดใดที่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยแสดงอยู่ทันที พร้อมทั้งต้องส่งใบรับรองคืนแก่หน่วยตรวจสอบและรับรองภายใน 15 วันด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 มกราคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ม.ค. 2564
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารงานท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งปกติก็จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ นั่นเอง อย่างเช่นที่ผ่านไปหมาดๆ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ก็คือ การเลือกตั...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558