ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
เกษตร จ.สกลนคร เปิดกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ อ.พังโคน พร้อมอบรมเกษตรและมอบเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร
14 ก.ย. 2564

นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร พร้อมกันนี้ เกษตรจังหวัดสกลนครได้ให้คำแนะนำด้านการบริหารจัดการกลุ่มการวางแผนการใช้เครื่องจักรกลอย่างเป็นระบบ ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม โดยที่กลุ่มจะต้องบริหาร บริการอย่างเป็นธรรม วางแผนการจัดการ การให้บริการ ตลอดจนถึงการซ่อมบำรุง เพื่อให้สามารถใช้เครื่องจักรกลการเกษตรได้อย่างถูกต้อง และทำให้กลุ่มผลมีผลกำไรจากกการดำเนินงานตามโครงการ

 เกษตรจังหวัดสกลนคร ได้เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมเกษตรกรโครงการจัดประชุมเวที 1/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 30 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2564
ว่ากันว่า การเบิกจ่ายเงินของภาครัฐหรืองบประมาณแผ่นดินนั้น กระเป๋าเงินใบใหญ่อยู่ที่ “กรมบัญชีกลาง” โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลต้องใส่ใจเป็นพิเศษในห้วงวิกฤติโควิด-19 และห้วงวิกฤติเศรษฐกิจ เพราะจะมีทั้งเงินในงบประมาณและนอกงบประมาณที่จะต้องเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558