ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ตอกย้ำความเป็นองค์กรด้านการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา ควบคู่ไปกับการรักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ รับรางวัล "Thailand PES Award and Conference 2016" จากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐา
21 พ.ย. 2559

           นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ. ในฐานะหน่วยงานที่ให้บริการด้านน้ำประปาแก่ประชาชน โดยใช้น้ำดิบจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตน้ำประปาตระหนักถึงความสำคัญของน้ำว่าเป็นทรัพยากรที่มีวันหมดและเจ้าของแหล่งน้ำคือประชาชน กปภ. จึงบรรจุแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในแผนยุทธศาสตร์องค์กร ตลอดจนลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำให้สมบูรณ์อยู่เสมอ และล่าสุดเพื่อเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทการใส่ใจสิ่งแวดล้อมของ กปภ. อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ได้มอบรางวัล "Thailand PES Award and Conference 2016" ให้แก่ กปภ.สาขาเชียงใหม่ และสาขาแม่ริม จ.เชียงใหม่  ซึ่งรางวัลดังกล่าวจะมอบให้กับองค์กรที่ทำความดีในการตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการชดเชยตอบแทนคุณค่าของระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem Services : PES) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559  โดยมีนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ 
           ทั้งนี้ ที่มาของรางวัลดังกล่าวเกิดจาก กปภ.เขต 9 ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อความร่วมมือตามกลไกหลักการ PES ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ร่วมกับชุมชนลุ่มน้ำย่อยห้วยแม่ใน - แม่แมะ พร้อมด้วยหน่วยงานและเครือข่ายต่าง ๆ ในระดับพื้นที่เป็นผู้สนับสนุน ภายใต้โครงการบริหารจัดการป่าไม้ในลุ่มน้ำแบบบูรณาการบนฐานชุมชนโดยการประยุกต์ใช้กลไกชดเชยตอบแทนคุณค่าของระบบนิเวศ หรือ Integrated Community-Based Forest and Catchment Management through an Ecosystem Services Approach (CBFCM) เพื่อให้เกิดการรักษาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ำลุ่มน้ำแม่สาผ่านการบริหารจัดการร่วมกันตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ซึ่งถือเป็นโครงการที่ตอบสนองเจตนารมณ์และสะท้อนความใส่ใจในสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กปภ. เป็นอย่างดี

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤฮจิกายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
18 พ.ย. 2563
การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 36 ราย โดยมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมาเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้รับความสนใจ เพราะมีการขยับพ่อเมืองถึง 3 จังหวัด ขึ้นนั่งเก้าอี้รองปลัดกระทรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558