ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
ขรก.-ลูกจ้างกทม.เฮ! รับคนละ 1.2 หมื่นบาท สู้โควิด
01 มี.ค. 2564

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้อนุมัติงบกลางซึ่งเป็นงบประมาณประจำปี 2564 จำนวน 1,020 ล้านบาท มอบให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างโครงการ คนละ 12,000 บาท เป็นค่าตอบแทนพิเศษ กรณีเกิดสาธารณภัยโรคโควิด-19 โดยให้แต่ละหน่วยงานเบิกจ่ายได้ทันที

ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งที่ กทม. ได้ตัดสินใจเช่นนี้เป็นเพราะเมื่อสิ้นปี 2563 คณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2563 มีมติเห็นควรไม่จัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับข้าราชการและลูกจ้างเนื่องจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2562 ของกทม. เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปี ประกอบกับสภาพการณ์นั้น กทม. ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19สตง.จึงมีข้อเสนอแนะให้ กทม.พิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจำปี จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีเดียวกับปีที่ได้ขอรับการประเมิน พร้อมทั้งปรับปรุงแผนการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรและการจ่ายเงินรางวัล ภายหลังดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน การปิดบัญชีรายรับ-รายจ่าย  และการรายงานการเงินประจำปีให้แล้วเสร็จก่อนจ่ายเงินรางวัลประจำปีให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างข้อเสนอแนะดังกล่าว เป็นแนวทางที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ ทำให้ กทม. ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าว ส่งผลให้คณะกรรมการฯ มีมติเห็นควรไม่จัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับข้าราชการและลูกจ้าง ประกอบกับก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายให้หน่วยราชการต่างๆ ไปจัดสรรงบประมาณของหน่วยเพื่อช่วยเหลือข้าราชการเป็นค่าตอบแทนกรณีพิเศษช่วงเหตุการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 เมษายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 มี.ค. 2564
พูดถึงวิถีชีวิตของแต่ละคนนั้นก็คงมีลีลาที่แตกต่างกันไป บ้างก็เดินไปอย่างเรียบง่ายก็มี บ้างก็มีลีลาชีวิตที่พลิกผันไปมาแต่ก็ใช้ความรู้ความสามารถ ความอดทน และความจริงใจต่อการทำหน้าที่อย่างจิงจัง จนประสบความสำเร็จ ซึ่งอย่างหลังนี้เองซึ่งอย่างหลังนี้น่าสนใจ เพราะหล...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558