ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
คพ. หาสาเหตุปลากระเบนราหูตาย
18 ต.ค. 2559

          นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่าตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ปลากระเบนราหูตายเป็นจำนวนมากในแม่น้ำแม่กลอง ที่จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ข้อสรุปว่า 1. ให้มีการแจ้งเตือนประชาชนทราบถึงเหตุการณ์โดยมีการตั้งวอร์รูมที่มีทุกภาคส่วนร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลในระดับพื้นที่  2. เก็บข้อมูลเพื่อประเมินความเสียหายและมีการคิดค่าเสียหายจากผลกระทบดังกล่าว 3. การเฝ้าระวังการลักลอบการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและแหล่งกกำเนิดมลพิษต่างๆ 4. การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนผู้เลี้ยงปลากระชัง และเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ 5. ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เช่น การปล่อยน้ำดีไล่น้ำเสีย 6. ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ตะกอนดิน และสัตว์น้ำ เพื่อพิสูจน์ถึงการตายของปลาและสืบที่มาของสารมลพิษ และเผยแพร่ข่าวสารต่อสาธารณะชน และ 7. การกำหนดแนวทางและมาตการในการแก้ไขปัญหาระยะยาวในระบบลุ่มน้ำ

          ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ อยู่ในระหว่างการดำเนินการวิเคราะห์ค่าโปแตสเซียมในตะกอนดินท้องน้ำในแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่บริเวณจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดราชบุรี เพื่อตรวจสอบและหาตัวบ่งชี้การปนเปื้อนของกากน้ำตาลที่อาจมีการระบายทิ้งจากโรงงานเอทานอลราชบุรีที่ภาคประชาชนในพื้นที่ยังกังขา และเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโรงงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อเก็บข้อมูลลักษณะและปริมาณน้ำเสีย ที่ระบายลงสู่แม่น้ำแม่กลองว่ามีปริมาณ และลักษณะอย่างไรรวมทั้งศึกษาความเป็นพิษที่อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำจนกระทั่งทำให้เกิดการตายของสัตว์น้ำในแม่น้ำแม่กลอง รวมทั้งการวิเคราะห์ปริมาณและอัตราการไหลของน้ำ

          นอกจากนี้จะได้ทำการทดสอบโดยการผสม น้ำ ตะกอนดิน กากน้ำตาล ในสัดส่วนเดียวกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และวัดระดับความเป็นพิษของแอมโมเนียในน้ำ ว่าจะส่งผลให้เกิดปัญหาต่อปลากระเบนหรือไม่ ซึ่งคาดว่าจะรู้ผลภายใน 5 วัน
          ทั้งนี้ ล่าสุดได้มีการตรวจสารพิษประเภทโลหะหนัก จำนวน 5 จุด ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม 1จุด และพื้นที่จังหวัดราชบุรี 4จุด เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559  โดยพบว่า แคดเมียม โครเมียม ทองแดง นิคเกิล ตะกั่ว แมงกานีส  สังกะสี ปรอท และสารหนูอยู่ในระดับตรวจไม่พบและที่ตรวจพบมีค่าต่ำกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำที่กำหนดไว้ สำหรับผลการตรวจวัดค่าโลหะหนักในตะกอนดินพบว่ามีค่าโลหะหนักบางตัวสูงเกินร่างมาตรฐานตะกอนดินประกอบด้วย แคดเมียม โครเมียม สารหนู และทองแดง ในบางจุดตรวจวัด แต่อย่างไรก็ตามเป็นค่าที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำที่ทำให้ตายอย่างเฉียบพลันได้

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2563
กรุงเทพมหานคร ฟ้าอมร ของคนไทยทุกคน พูดได้ว่าเป็นเมืองหลวงที่มีชื่อเสียงโด่งดังเมืองหนึ่งของโลก เป็นสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาสัมผัส ซี่งแน่นอนว่า เมื่อเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงแบบนี้ ความหลากหลายของปัญหาจะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้เป็นไปอย่...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558