ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
MEA แจ้งอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Low Priority 2.6369 บาทต่อหน่วย ตามนโยบาย กพช. และ กกพ.
28 ก.พ. 2564

นายจุมภฎ หิมะเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เปิดเผยว่า MEA พร้อมขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ ส่งเสริมการติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าสาธารณะสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ตามมติ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และมติ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) โดยกำหนดอัตราค่าบริการไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Low Priority สำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่สามารถสั่งลดหรือตัดการใช้ไฟฟ้าของสถานีอัดประจุไฟฟ้า  กรณีเกิดข้อจํากัดทางเทคนิคของระบบจําหน่ายไฟฟ้า โดยอัตราค่าบริการฯ ดังกล่าวประกอบด้วย ค่าพลังงานไฟฟ้า 2.6369 บาทต่อหน่วย (เท่ากันทุกระดับแรงดัน) ค่าบริการรายเดือน 312.24 บาท (เท่ากันทุกระดับแรงดัน) และค่า Ft (เป็นไปตามอัตราที่ กกพ. เห็นชอบ ซึ่งมีการทบทวนทุก 4 เดือน) และให้ใช้เป็นระยะเวลา 2 ปี หรือจนกว่าจะมีประกาศโครงสร้างอัตราค่าไฟใหม่ สำหรับสถานีชาร์จไฟฟ้าสาธารณะที่อยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของ MEA กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ 

ทั้งนี้ ผู้สนใจ ยื่นขอใช้อัตราค่าบริการสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Low Priority ได้ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป โดยติดต่อได้ที่ แผนกบริการ ณ ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขต 18 เขต หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line: MEA Connect, Twitter: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 เมษายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 มี.ค. 2564
พูดถึงวิถีชีวิตของแต่ละคนนั้นก็คงมีลีลาที่แตกต่างกันไป บ้างก็เดินไปอย่างเรียบง่ายก็มี บ้างก็มีลีลาชีวิตที่พลิกผันไปมาแต่ก็ใช้ความรู้ความสามารถ ความอดทน และความจริงใจต่อการทำหน้าที่อย่างจิงจัง จนประสบความสำเร็จ ซึ่งอย่างหลังนี้เองซึ่งอย่างหลังนี้น่าสนใจ เพราะหล...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558