ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
มกอช.ขยายเครือข่าย Q อาสา ช่วยลุยผลิตพืชอาหารปลอดภัย
21 ม.ค. 2564

มกอช.เดินหน้าอบรมเครือข่าย Q อาสา ในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่/ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พัฒนายกระดับสู่ที่ปรึกษา-ผู้ตรวจประเมินเกษตรกร ด้านมาตรฐาน GAP พืชอาหาร ลุยขับเคลื่อนการผลิตพืชอาหารปลอดภัย

นายครรชิต สุขเสถียร รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า มกอช.ในฐานะหน่วยงานด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตร ที่ต้องการส่งเสริมผลักดันการนำมาตรฐานไปใช้ ครอบคลุมทั้งสินค้าพืช ประมง และปศุสัตว์ ตลอดกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ แต่เนื่องด้วย มกอช.ไม่มีหน่วยงานในระดับภูมิภาค จึงทำให้เกิดช่องว่างในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารระหว่างเจ้าหน้าที่ มกอช. กับผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จึงได้กำหนดให้มีโครงการ Q อาสาขึ้น เพื่อสร้างบุคลากรที่เป็นเสมือนตัวแทนของ มกอช. เป็นที่ปรึกษาด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร มีความสามารถในการตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre auditor) และให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรเพื่อปรับเปลี่ยนการปฏิบัติให้สอดคล้องตามเกณฑ์ของมาตรฐานสินค้าเกษตร

โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559-2563 มกอช.ได้มีการฝึกอบรมสร้างอาสาสมัครเกษตรสาขา Q อาสา ไปแล้วในพื้นที่ 14 จังหวัด ได้แก่ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สระแก้ว พัทลุง กำแพงเพชร ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ลำพูน เชียงใหม่ ลำปาง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันมี Q อาสา ซึ่งสามารถทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด อำเภอ และเจ้าหน้าที่ของ มกอช. จำนวนทั้งสิ้น 314 คน

สำหรับปีงบประมาณ 2564 ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้าง Q อาสา ให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ จึงได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Q อาสา ด้านมาตรฐาน GAP พืชอาหาร ภายใต้โครงการ Q อาสา โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเครือข่าย ผู้นำกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรผู้ปลูกผัก/ผลไม้ในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่มีจิตอาสาและมีความสนใจในการเป็น Q อาสา ได้แก่ จังหวัดชัยนาท นครสวรรค์ ชัยภูมิ ระยอง เชียงราย จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 50 คน รวม 200 คน ดังนั้น เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2564 คาดว่าจะมีจำนวน Q อาสา รวมทั้งสิ้น 514 คน

“Q อาสา ที่ผ่านมาอบรม ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการผลิตพืชอาหารปลอดภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกรที่ยื่นขอการรับรอง GAP พืชอาหาร ตลอดจนช่วยให้หน่วยตรวจรับรองสามารถตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองได้รวดเร็วยิ่งขึ้น”

ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มกอช.ได้รูปแบบการนำเสนอ e-book องค์ความรู้ด้านมาตรฐานผ่านระบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เกี่ยวข้องตลอดสายการผลิตสินค้าเกษตรกร อาทิ เกษตรกร ผู้ประกอบการ รวมทั้งผู้บริโภค ได้รับรู้ข่าวสารด้านมาตรฐานอย่างทั่วถึง สะดวก ทุกที่ทุกเวลา และลดค่าใช้จ่าย ที่สำคัญช่วยลดการแพร่เชื้อ COVID-19 อีกด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.พ. 2564
กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. เป็นองค์กรการปกครองท้องถิ่นที่ถูกตราขึ้นในรูปแบบพิเศษ และนับเป็นองค์กรที่มีขอบเขตการบริหารขนาดใหญ่ จากการที่เป็นอาณาเขตเมืองหลวงของประเทศ มีประชากรอาศัยอยู่เกือบ 6 ล้านคนในปัจจุบน เป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558