ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
ไปรษณีย์ไทย ย้ำทุกที่ทำการฯ สะอาด ปลอดภัยจากไวรัส COVID-19
14 ม.ค. 2564

ตามที่รัฐบาล และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.ได้ออกมาตรการเพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ที่กลับมาระบาดอีกครั้งนั้น ไปรษณีย์ไทย ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้บริการขนส่งสิ่งของให้กับประชาชน ได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะที่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่เคียงข้างใกล้ชิดลูกค้า/ประชาชนทั่วประเทศเพื่อให้คนไทยมั่นใจว่าไปรษณีย์ไทยปลอดภัย 100% โดยไปรษณีย์ไทยดำเนินมาตรการด้านความสะอาด ปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การรับฝาก ส่งต่อ นำจ่าย ดังนี้

   รับฝาก เจ้าหน้าที่ประจำที่ทำการไปรษณีย์ จะคัดกรองผู้ใช้บริการก่อนเข้าที่ทำการ โดยตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการสวมใส่หน้ากากอนามัย มีจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ภายในที่ทำการฯ ฉีด พ่น เช็ดทำความสะอาดเคาท์เตอร์ให้บริการ มือจับประตู จุดกดบัตรคิว และบริเวณที่มีการสัมผัส ทุกๆ 20 นาที เพื่อความสะอาดปลอดภัย และเพื่อลดการเดินทางออกจากบ้าน ลดความเสี่ยงการสัมผัสโรค ผู้ใช้บริการสามารถเรียกใช้บริการ pick-up service หรือบริการรับฝากนอกที่ทำการได้ทางไลน์ออฟฟิเชียล @Thailand Post

    ส่งต่อ สิ่งของที่ฝากส่งผ่านเส้นทางไปรษณีย์ทุกชิ้น จะมีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนส่งต่อไปยังปลายทาง รวมถึงศูนย์ไปรษณีย์ซึ่งทำหน้าที่ในการคัดแยกสิ่งของก็จะทำการฉีดพ่นทำความสะอาดรถขนส่ง และสิ่งของภายในรถก่อนเข้าสู่ระบบคัดแยกเป็นประจำทุกวัน

·       นำจ่าย บุรุษไปรษณีย์ได้ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกครั้งก่อนออกไปนำจ่ายสิ่งของ ระหว่างนำจ่าย สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและหลังนำจ่ายสิ่งของให้ลูกค้า ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการที่ไม่ต้องการลงนามรับสิ่งของ สามารถแจ้งให้บุรุษไปรษณีย์บันทึกชื่อ-นามสกุล แทนการลงนามได้ เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัส

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.พ. 2564
กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. เป็นองค์กรการปกครองท้องถิ่นที่ถูกตราขึ้นในรูปแบบพิเศษ และนับเป็นองค์กรที่มีขอบเขตการบริหารขนาดใหญ่ จากการที่เป็นอาณาเขตเมืองหลวงของประเทศ มีประชากรอาศัยอยู่เกือบ 6 ล้านคนในปัจจุบน เป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558