ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
สนง. กกต.แม่ฮ่องสอน แจงขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง และตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง ส.อบจ.แม่ฮ่องสอนและนายก อบจ.แม่ฮ่องสอน
03 ธ.ค. 2563

นายณัฐเศรษฐ์ ราชไชยา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.แม่ฮ่องสอน) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน(นายก อบจ.แม่ฮ่องสอน) ปฎิบัติดังนี้

1. ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่จากบัญชีรายชื่อที่ประกาศไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง

2. สวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยแอลกอฮอลเจล ตามจุดที่กำหนด   

 3. แสดงหลักฐาน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ บัตรข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต่อคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งพร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือในบัญชีรายชื่อและต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง

4. รับบัตรเลือกตั้ง 2 บัตร แบ่งเป็น สำหรับเลือกนายกอบจ. 1 บัตร และเลือก ส.อบจ. อีก 1 บัตร

 5. เข้าคูหาลงคะแนนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องทำเครื่องหมาย สำหรับบัตรเลือกตั้งนายกอบจ. เลือกผู้สมัครได้ หมายเลขเดียว บัตรเลือกตั้ง ส. อบจ. เลือกผู้สมัครได้ หมายเลขเดียว หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใด สามารถทำเครื่องหมายกากบาทในช่อง ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

6. นำบัตรเลือกตั้งทั้งสองบัตรที่พับเรียบร้อยแล้วหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตัวเอง

สำหรับบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ส.อบจ.แม่ฮ่องสอน) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน(นายก อบจ.แม่ฮ่องสอน) จะมีเพียงหมายเลขของผู้สมัคร และช่องทำเครื่องหมายกากบาท (X) เท่านั้น  จึงขอประชาสัมพันธ์ประชาชนจดจำหมายเลขผู้สมัครก่อนเข้าคูหาลงคะแนนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องทำเครื่องหมาย

 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ได้ที่สายด่วน กกต. 1444 สนง.กกต.จว.แม่ฮ่องสอน โทร 0 53-612878 โทรสาร 053-612879

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 มกราคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ม.ค. 2564
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารงานท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งปกติก็จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ นั่นเอง อย่างเช่นที่ผ่านไปหมาดๆ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ก็คือ การเลือกตั...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558