ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
ประวิตร ประชุมจัดระเบียบกล้องซีซีทีวีทั่วประเทศ
02 ธ.ค. 2563

พลเอกประวิตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุม รับทราบเรื่องเพื่อทราบการแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผน และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ  รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 และข้อสั่งการประธานกรรมการและการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของ 7 หน่วยงาน การคัดเลือกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัดเพื่อเตรียมการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมถึง การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการนำร่องโครงการบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่บริเวณแนวชายแดนและด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วและการศึกษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาแผนปฏิบัติการการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ (ร่าง) หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ในพื้นที่จังหวัด (ร่าง) คู่มือแนวทางการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ กทม.(ยกเว้นหน่วยงานกรุงเทพมหานคร) และในพื้นที่จังหวัด

พลเอกประวิตร กล่าวว่า คณะกรรมการทุกท่านการประชุมในวันนี้ จะพิจารณาการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของ คณะกรรมการฯ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ การเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการ บูรณาการและวางระบบการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั่วประเทศให้เป็นมาตรฐานสามารถใช้ข้อมูลกล้องพร้อมทั้งเทคโนโลยีวิเคราะห์ภาพ ในการดูแลรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และป้องปรามการก่อเหตุไม่ปกติต่าง ๆ ทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและจะได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 มกราคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ม.ค. 2564
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารงานท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งปกติก็จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ นั่นเอง อย่างเช่นที่ผ่านไปหมาดๆ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ก็คือ การเลือกตั...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558