ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
ปภ.เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย 5 จว.ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมฉับพลัน
28 พ.ย. 2563

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และวาตภัย พื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และวาตภัย รวม 5 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สงขลา และยะลา รวม 26 อำเภอ 82 ตำบล 302 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 564 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ปัจจุบันภาพรวมสถานการณ์ระดับน้ำท่วมลดลง และอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย ทั้งนี้ ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และคลี่คลายสถานการณ์ โดยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง และสำรวจความเสียหายครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานอิทธิพลมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และวาตภัย ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน ถึง ปัจจุบัน (28 พฤศจิกายน 2563) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และวาตภัย รวม 5 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สงขลา และยะลา รวม 26 อำเภอ 82 ตำบล 302 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 564 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต แยกเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำไหลหลาก 5 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สงขลา และยะลา รวม 24 อำเภอ 74 ตำบล 253 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 433 ครัวเรือน

โดยนครศรีธรรมราช น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอชะอวด อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอพระพรหม อำเภอท่าศาลา อำเภอทุ่งสง และอำเภอพิปูน รวม 33 ตำบล 153 หมู่บ้าน ส่วนพัทลุง น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพัทลุง อำเภอนาโหนด อำเภอป่าบอน อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอกงหรา และอำเภอตะโหมด รวม 14 ตำบล 39 หมู่บ้าน

ตรัง น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองตรัง และอำเภอนาโยง รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 40 ครัวเรือน, สงขลา น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสงขลา อำเภอจะนะ อำเภอสะเดา อำเภอหาดใหญ่ อำเภอควนเนียง และอำเภอสิงหนคร รวม 24 ตำบล 55 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 373 ครัวเรือน ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วม 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอสะเดา อำเภอควนเนียง และอำเภอสิงหนคร, ยะลา น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา ประชาชนได้รับผลกระทบ 20 ครัวเรือน

ภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยระดับน้ำท่วมลดลงและอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย พื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 1 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราชรวม 3 อำเภอ (อำเภอสิชล อำเภอท่าศาลา อำเภอหัวไทร) 11 ตำบล 49 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 131 หลัง ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องสูบน้ำ เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ รถบรรทุกติดตั้งเครน รถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย รถไฟฟ้าส่องสว่าง ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยขนย้ายสิ่งของไปไว้ในที่สูงและเร่งระบายน้ำท่วมขังรวมถึงแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค อีกทั้งจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 มกราคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ม.ค. 2564
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารงานท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งปกติก็จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ นั่นเอง อย่างเช่นที่ผ่านไปหมาดๆ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ก็คือ การเลือกตั...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558