ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
กยท.ตรัง จัดประมูลปุ๋ยเคมีตามความต้องการใช้ของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อจัดหาปุ๋ยที่มีคุณภาพราคาถูกกว่าท้องตลาด
23 พ.ย. 2563

นายภิรมย์ หนูรอด ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง จัดประมูลปุ๋ยเคมี 1,594 ตัน เพื่อจัดหาปุ๋ยให้ชาวสวนยางที่ได้รับทุนปลูกแทนเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 มาตรา 37 วรรค 2 ที่ได้บัญญัติไว้ว่าการปลูกแทนให้ส่งเสริมและสนับสนุนโดยการจ่ายให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งยางพันธุ์ดี พันธุ์ไม้ยืนต้น พันธุ์พืช ปุ๋ย เครื่องมือเครื่องใช้ จัดบริการอย่างอื่นช่วยเหลือหรือจ่ายเงินให้ก็ได้ ทั้งนี้จะจัดให้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้

ทั้งนี้ ในการดำเนินการประมูลปุ๋ยเคมีเป็นโครงการที่ กยท.ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยชนิดและปริมาณปุ๋ยนั้นเป็นไปตามความต้องการใช้ของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางที่อยู่ในการสงเคราะห์ โดยมีการตรวจรับและสุ่มตัวอย่างปุ๋ยเพื่อตรวจวิเคราะห์ ก่อนที่จะส่งปุ๋ยที่มีคุณภาพ  ราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป ส่งให้ถึงมือเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อช่วยลดต้นทุนในการผลิตต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.พ. 2564
กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. เป็นองค์กรการปกครองท้องถิ่นที่ถูกตราขึ้นในรูปแบบพิเศษ และนับเป็นองค์กรที่มีขอบเขตการบริหารขนาดใหญ่ จากการที่เป็นอาณาเขตเมืองหลวงของประเทศ มีประชากรอาศัยอยู่เกือบ 6 ล้านคนในปัจจุบน เป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558