ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
โยกย้ายซี10กระทรวงหมอ
19 ส.ค. 2559

          เห็นชอบตามที่ สธ.เสนอตั้งข้าราชการระดับสูง 9 ตำแหน่ง “หมอเจษฎา” จากกรมสุขภาพจิตไปกรมควบคุมโรค “หมอธีรพล” จากหัวหน้าผู้ตรวจฯ เป็นอธิบดีกรมการแพทย์ “หมอวันชัย” จากผู้ตรวจฯ เป็นเลขาธิการ อย. “หมอวิศิษฎ์” จากรองปลัด เป็นอธิบดี สบส. ส่วนหมอพิศิษฐ์ สธน. เป็นผู้ตรวจ พร้อมจับตาตั้งผู้ตรวจราชการอีก 5 ตำแหน่ง

          ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ครม.ได้เห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขตามที่ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอดังนี้

          1.นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นอธิบดีกรมควบคุมโรค

          2.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นอธิบดีกรมสุขภาพจิต

          3.นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

          4.นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงและผู้ตรวจราชการเขต 5 เป็นอธิบดีกรมการแพทย์

          5.นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขต 4 เป็นเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

          6.นพ.สุเทพ วัชรปิยานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขต 12 เป็นอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

          7.นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขต 3 เป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

          8.นพ.เกียรติภูมิ วงศ์วรจิต รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการเขต 9 เป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

          9.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 8 ได้ขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

          จากการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการครั้งนี้ จากเดิมที่เคยคาดกันว่าจะสลับรองปลัดขึ้นเป็นอธิบดีนั้น เท่ากับว่าในการแต่งตั้งจริง รองปลัดทั้ง 3 รายคือนพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์, พญ.ประนอม คำเที่ยง และ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย ยังอยู่ในตำแหน่งเดิม มีเพียง นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร ที่ได้สลับเป็นอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

          ทั้งนี้ การแต่งตั้งที่ต้องจับตากันต่อไป คือตำแหน่งผู้ตรวจราชการที่ยังว่างอยู่ 5 ตำแหน่ง มีข้อสังเกตว่า ในการแต่งตั้งครั้งนี้สายสาธารณสุขนิเทศก์ คือนพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ที่ได้ขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการนั้น น่าจะเป็นสายสาธารณสุขนิเทศก์คนเดียวที่ได้ขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการ

          ดังนั้นตำแหน่งผู้ตรวจราชการที่ว่างอีก 5 ตำแหน่งนั้น จึงน่าจะเป็นสายรองอธิบดีที่ได้ขยับขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการ

          หลังจากนี้ชาว สธ.ก็ยังต้องจับตากระบวนการแต่งตั้งผู้ตรวจราชการ และข้าราชการระดับสูงในระดับอื่นๆ รองลงมาว่าจะเป็นใครบ้างที่ได้รับความไว้วางใจให้ขึ้นสู่ตำแหน่งสูงเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤฮจิกายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
18 พ.ย. 2563
การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 36 ราย โดยมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมาเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้รับความสนใจ เพราะมีการขยับพ่อเมืองถึง 3 จังหวัด ขึ้นนั่งเก้าอี้รองปลัดกระทรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558