ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
ไฟเขียว“ลูกจ้างโรงแรม”ได้รับชดเชยประกันสังคม
09 เม.ย. 2563

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 8 เม.ย.ว่า ครม.ได้เห็นชอบในหลักการให้ลูกจ้างในสถานประกอบการโรงแรม ที่พัก ซึ่งอยู่ในระบบประกันสังคม ได้รับการเยียวยาชดเชยจากกองทุนประกันสังคมตามเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนดทุกกรณี ทั้งกรณีการถูกสั่งปิดโดยรัฐ และผู้ประกอบธุรกิจปิดกิจการชั่วคราวด้วยตัวเองจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยที่ประชุม ครม.มีความเห็นตรงกันว่า เป็นเหตุอันสุดวิสัย สามารถเข้าเกณฑ์การได้รับการชดเชยได้ ซึ่งทางกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม จะรับไปดำเนินการในขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีบางจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งปิดกิจการโรงแรมชั่วคราว ทำให้ลูกจ้างสามารถไปรับเงินชดเชยการว่างงานจากกองทุนประกันสังคมได้ ขณะที่บางจังหวัด รัฐยังไม่ได้สั่งปิดกิจการชั่วคราว แต่โรงแรมทำธุรกิจต่อไม่ได้ เพราะไม่มีนักท่องเที่ยวหรือแขกเข้าพัก ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัย ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่จะได้รับสิทธิ์เงินชดเชยจากกองทุนประกันสังคมเช่นกัน โดยทางเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งร่วมประชุม ครม.ก็ได้ยืนยันว่าโรคระบาดเป็นเหตุสุดวิสัย

นายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า ในสัปดาห์หน้าทางกระทรวงฯจะเสนอขอให้ลูกจ้างในธุรกิจนำเที่ยวที่ต้องปิดกิจการชั่วคราว ได้รับเงินชดเชยการว่างงานจากกองทุนประกันสังคมด้วย รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคท่องเที่ยวทั้งหมด ก็จะมีการผลักดันให้คนในระบบประกันสังคมได้รับการดูแล

สำหรับแนวทางการชดเชยที่ผ่านมา ทาง ครม.ได้เห็นชอบแนวทางการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานตามร่างกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย แยกเป็น 2 กรณี คือ ตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง กำหนดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานตามมาตรา 79/1 มีสิทธิได้รับเงินทดแทนในกรณีว่างงานในอัตรา 62% ของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่ผู้ประกันตนไม่ได้ทำงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยที่นายจ้างรับรอง หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย ทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 90 วัน

อีกกรณีคือตามข้อ 3 วรรคสอง กำหนดให้ในกรณีหน่วยงานภาครัฐมีคำสั่งให้นายจ้างหยุดประกอบกิจการเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับค่าจ้างมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานตามมาตรา 79/1 ในอัตรา 62% ของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่นายจ้างหยุดประกอบกิจการตามคำสั่ง แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 90 วัน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 มกราคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ม.ค. 2564
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารงานท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งปกติก็จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ นั่นเอง อย่างเช่นที่ผ่านไปหมาดๆ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ก็คือ การเลือกตั...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558