ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
เสาหลักเพื่อแผ่นดิน เปิดหลักสูตร สมพ.3 “ผู้นำท้องถิ่น” เรียนรู้โครงการพระราชดำริ
27 ต.ค. 2558

ดร.ศุภพสิษฐ์ นวลปานวรชาติ ผู้อำนวยการหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เปิดเผยว่า หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน จะเปิดรับสมัคร หลักสูตร ฯสำหรับผู้นำระดับสูงด้านการเมืองการปกครอง รุ่นที่3 (สมพ.3) โดย เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้นำท้องถิ่น  เช่น องค์การบริการส่วนตำบล  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งเป็นผู้นำที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และเป็นบุคคลสำคัญที่จะทำให้นโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ สามารถดำเนินไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตามความมุ่งหมายของรัฐบาล และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นเป็นกำลังสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักทั้งสามของประเทศไทย คือ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้มีความเข้มแข็งทั้งในปัจจุบันและสืบต่อไปในอนาคต

 

วัตถุประสงค์หลัก ต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดความมั่นคงแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยิ่งบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  และที่สำคัญผู้เข้ารับการอบรมมีความตระหนักในการมีส่วนร่วมของประชาชนและท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ และเมื่อผ่านการอบรมแล้วจะเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรอิสระในการค้ำจุนสถาบันทั้ง 3 ของประเทศต่อไป

 

สำหรับคุณสมบัติของผู้รับการอบรม ต้องเป็นผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองของส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศมนตรีทั้ง 3 ระดับ คือระดับเทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สมาชิกสภาเมืองพัทยา และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นต้น โดยจะมีการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติข้างต้น  จังหวัดละไม่เกิน2คน

 

ผู้ผ่านการอบรมจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% และส่งรายงานครบ ส่วนการเรียนจะมีทั้งการบรรยาย ถกแถลงกลุ่ม ประชุมกลุ่ม ดูงานโครงการพระราชดำริต่างๆ และเดินทางไปสหรัฐอเมริกา  ผู้ที่จบจะได้รับวุฒิบัตรและเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะ “เสาหลักเพื่อแผ่นดิน”

 

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน โรงแรมแม็กซ์  ถนนพระรามเก้า  โทร 08-0450-5858 หรือ 02-2672600-07  เอกสารที่ต้องแสดงเช่น สำเนาบัตรรับรองตำแหน่งปัจจุบัน สำเนาบัตรประชาชน ใบรับรองวุฒิการศึกษาสูงสุด  จำนวนอย่างละ 2 ชุด และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้วจำนวน 2 รูป

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  ประกาศรายชื่อเดือนมกราคม 2559  เริ่มเรียนวันที่ 22 มกราคม 2559 จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 โดยเรียนทุกวันศุกร์ เวลา 13.00-18.00 น. ณ อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-29 กุมภาพันธ์ 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
26 ก.พ. 2563
หากจะมองหาผู้เชี่ยวชาญชำนาญการหรือกูรูในการฟื้นฟูองค์กรที่กำลังประสบปัญหา โดยเฉพาะด้านการบริหารทรัพย์สินและเงินทุนแล้ว คงหาไม่ได้ง่ายนักในประเทศไทย เพราะโลกธุรกิจมีความซับซ้อนเกี่ยวพันกับเรื่องต่างๆ มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าจะไม่มีเลย เพราะหากสอดส่...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558