ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
อปท.เชิญเป็นแขก ย้อนกลับ
ประพันธ์ตรี เกียรติบุตร รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระบุรี
31 ก.ค. 2566

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สนง.กกต.) ถือเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่มีหน้าที่เป็นผู้ควบคุมและดำเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย จึงถือเป็นองค์กรสำคัญในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยของประเทศไทยให้ไปในทิศทางที่เหมาะสม

และด้วยภารกิจที่ต้องบริหารความเข้าใจของคนในองค์กรและประชาชนอย่างต่อเนื่องเราจึงต้องการบุคลากรของ สนง.กกต. ที่สื่อสารอย่างเข้าถึงและเข้าใจประชาชน ดังนั้น อปท.เชิญเป็นแขก ฉบับนี้ เลยจะขอเชิญชวนท่านผู้อ่านมาทำความรู้จักกับคุณประพันธ์ตรี เกียรติบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระบุรี หรือที่ถูกเรียกกัยว่า“รองปุ๋ย”สุภาพสตรีมากความสามารถ ที่ทำงาน สนง.กกต. มาแล้วกว่า 20 ปี และด้วยการทำงานเชิงรุก ในการสื่อสารและสานสัมพันธ์กับคนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทำให้การเลือกตั้ง ส.ส. ที่ผ่านมาสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดี โดยไม่มีเรื่องร้องเรียนเลย

โดยคุณประพันธ์ตรี  เกียรติบุตร รอง ผอ.สนง.กกต.จว.สระบุรี ได้เล่าว่า เธอมีพื้นเพเป็นคนจังหวัดชัยภูมิ มีพี่น้อง3 คนมีคุณแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวประกอบอาชีพค้าขายทำให้ตัวเธอชอบการค้าขายมาตั้งแต่เด็กโดยตอนเด็กๆ หากมีโอกาสก็จะไปช่วยแม่ขายของอยู่เสมอ ซึ่งในเวลานั้นคุณแม่ทำมาค้าขายเปิดร้านอาหารประเภทอาหารอีสานเช่น ไก่ทอด ส้มตำ แหนมคลุก ซึ่งคนจังหวัดชัยภูมิรู้จักดีในชื่อ "ร้านแม่มินแหนมคลุก" ซึ่งเธอเป็นเด็กกิจกรรม มีความชื่นชอบการร้องเพลงเป็นอย่างมาก เคยประกวดร้องเพลงชนะเลิศในระดับอาชีวศึกษา เป็นดีเจจัดรายการวิทยุ ประกวดกล่าวสุนทรพจน์ และชนะการประกวดวาดรูปมาแล้ว

รองปุ๋ยยังเป็นคนให้ความสำคัญกับการเรียน จึงมีความตั้งใจเรียนและมีโอกาสผ่านประกวดเกี่ยวกับวิชาการมามากมาย นอกจากนั้น ช่วงศึกษามัธยมศึกษาปีที่สอง เธอยังได้สอบชิงทุนไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ ซึ่งก็สอบได้ แต่เนื่องจากการไปเรียนต่างประเทศต้องใช้เวลาถึง 2 ปี ทำให้คุณแม่ไม่อนุญาตให้ไป เลยไม่ได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศ

 และจากที่รองปุ๋ยมีโอกาสเห็นคุณแม่เลี้ยงลูก3 คนจนเติบใหญ่ ทำให้ได้ซึมซับและได้เรียนรู้ที่จะขยันหมั่นเพียรรู้จักประหยัด รวมไปถึงกตัญญูต่อมารดา ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักสำคัญของการดำเนินชีวิตของตนเองมาโดยตลอดโดยคุณประพันธ์ตรี ได้เล่าอีกว่า

“เนื่องจากเกิดในครอบครัวพ่อกับแม่เลิกกัน ทำให้อยากจะเรียนหนังสือสูงๆ แต่เนื่องจากคุณแม่ไม่ได้มีรายได้มาก เลยทำให้มีความมุ่งมั่นและขยันตั้งใจเรียน ทำให้มีโอกาสได้เป็นนักเรียนทุนมาตั้งแต่วัยเด็กจนจบปริญญาตรีซึ่งปัจจุบันแต่งงานกับ พ.อ.สายัณห์ เกียรติบุตร มีลูก3 คน ได้ปลูกฝังสอนลูกๆ ในเรื่องของความกตัญญู รวมไปถึงสร้างวินัยด้านความขยัน ถ้าอยากได้อะไรก็ต้องตั้งใจทำให้สำเร็จ”และยังได้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร, ผู้ทำบัญชีรับอนุญาตและที่ปรึกษาทางการเงิน อีกด้วย

รอง ผอ.สนง.กกต.จว.สระบุรี ยังบอกอีกว่า ตัวเธอเรียนจบปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสาขาการจัดการทั่วไปจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ก่อนที่หลังจากนั้นได้ไปสมัครสอบที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(สนง.กกต.) และผลการสอบในครั้งนั้น ก็สามารถสอบได้ที่ 1 ของประเทศ พร้อมได้เข้ารับตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี สนง.กกต.จว.ชัยภูมิ ซึ่งก็มีโอกาสได้ทำงานอีกหลายตำแหน่ง อาทิ ทำเรื่องของแผนนโยบาย การประชุม เวปไซต์ การจัดซื้อจัดจ้าง และพนักงานประชาสัมพันธ์ ที่เป็นทั้งดีเจ ผู้จัดรายการวิทยุ เป็นต้นก่อนที่ต่อมาจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระบุรี ในปัจจุบัน

และเนื่องด้วยรองปุ๋ยเป็นผู้ที่ชอบพัฒนาตนเองและไม่ชอบให้เวลาเสียไปเปล่าๆ ทำให้เวลาต่อมาได้ศึกษาต่อปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือแม้ขณะที่ได้รับตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการฯ เองก็ยังได้ทำงานควบคู่กับเรียนปริญญาตรีอีกหนึ่งใบหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงประกอบกับที่ผ่านมาเมื่อมีเวลาว่างก็ได้ไปสอนหนังสือเป็นอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, สถาบันรัชต์ภาคย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ฯลฯ เพราะมีความสามารถจากที่เคยเป็นอาจารย์ภาควิชาบัญชี สถาบันชัยภูมิบริหารธุรกิจบัณฑิตมาก่อน ซึ่งปัจจุบันรองปุ๋ยกำลังศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)

โดยแรงบันดาลใจที่ทำให้รองปุ๋ย เลือกที่จะมาทำงานที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น เพราะมองว่า สนง.กกต. เป็นองค์กรที่มีความเป็นธรรมและมีความเป็นกลางทางการเมือง ประกอบกับสมัยเรียนก็เคยสอบชิงทุนเกี่ยวกับการเมืองการเลือกตั้ง ประชาธิปไตย ทำให้มีความชื่นชอบและสนใจในเรื่องของประชาธิปไตยอยู่แล้ว รวมไปถึงสนใจเรื่องของการปกครองของไทยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ด้านประสบการณ์จากการดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สนง.กกต.จว.สระบุรี นั้น รองปุ๋ยเล่าว่า ตนเองได้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระบุรี มาตั้งแต่ปี 2563 นับเป็นเวลา 2 ปี 9 เดือน ทำให้ได้เรียนรู้อะไรมากมาย ทั้งยังได้คำแนะนำจากพ.ต.ต.อุทัย บุญรอด และ คุณณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระบุรีซึ่งเปรียบเสมือนครูของที่สอนให้รู้จักบริหารจัดการภายในองค์กรให้เป็นรูปธรรม ส่งผลให้การทำงานการเลือกตั้งต่างๆ อาทิการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) การเลือกตั้งเทศบาลเมือง(ทม.)หรือเทศบาลตำบล(ทต.)การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) รวมไปถึงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในจังหวัดสระบุรีผ่านพ้นไปด้วยดี

“และเนื่องจากเป็นคนชอบทำงานเชิงรุกทำให้ค้นพบว่า สิ่งที่ทำให้งานขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี ส่วนหนึ่งมาจากการประชาสัมพันธ์และสานสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆ รวมไปถึงคนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะหลังจากช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา ทาง สนง.กกต. ได้มีการปรับตัวอย่างก้าวกระโดดในการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น อีกทั้งทาง สนง.กกต.จว.สระบุรี ได้สร้างเครือข่ายที่กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อคอยช่วยเหลือในการเลือกตั้งให้มีการกระจายข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง ทำให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว”

อย่างไรก็ตาม แม้ทาง กกต.และ สนง.กกต. จะพยายามสร้างการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงประชาชนมากขึ้นแต่ปัญหาและอุปสรรคก็ยังคงเป็นเรื่องการสื่อสารอยู่ดี นั่นจึงเป็นสาเหตุที่รองปุ๋ยพยายามสร้างกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการจัดอบรมให้ความรู้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การเลือกตั้ง ส.ส. ในจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งถึง 82.58% มากเป็นอันดับ 7 ของประเทศ  และไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

“ปัจจุบันนี้จะพบเห็นข่าวสารที่ สนง.กกต.ประชาสัมพันธ์ รวมถึงกรณีมีข่าวปลอมมากมาย ซึ่งทางผู้บริหารของ สนง.กกต. ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก และได้ดำเนินการออกข่าวหรือชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและรวดเร็วผ่านทุกช่องทางมากขึ้นถือเป็นจุดแข็ง(เรื่องการสื่อสาร)และทำให้รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทำงานที่ สนง.กกต.”รองปุ๋ย เผยด้วยน้ำเสียงภาคภูมิใจ

คุณประพันธ์ตรี ยังบอกอีกว่า การดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระบุรีในปัจจุบัน ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะเป็นหน้าที่ที่เสมือนเป็นผู้ช่วยให้กับผู้อำนวยการ และเป็นหัวหน้าของหัวหน้าให้กับกลุ่มงานอีกทีหนึ่ง ทำให้รองปุ๋ยสามารถเข้าถึงปัญหามองเห็นต้นตอของปัญหาที่มาและทำให้ทราบว่าจะต้องแก้ปัญหานั้นได้อย่างไร นอกจากนี้ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ ยังเป็นตัวแทนของผู้อำนวยการ หรือ หัวหน้าหน่วยงานในการขับเคลื่อนงานให้ราบรื่น นั้นจึงทำให้ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฯ เป็นเหมือนโซ่ข้อกลาง ที่คอยเชื่อมโยงให้องค์กรเกิดความลื่นไหลในการดำเนินงาน และยังสร้างภาพลักษณ์และความเข้มแข็งให้กับองค์กรดีขึ้น

 ซึ่งจากความสำเร็จในชีวิตนั้นรองปุ๋ยเชื่อว่ามาจากแนวคิดที่ตนเองมีความมุ่งมั่นตั้งใจ และชอบพัฒนาตัวเองอยู่สม่ำเสมอ รวมไปถึงการทำงานอย่างตั้งใจ ไม่ชอบให้เวลาสูญเปล่า ทำให้ได้มีโอกาสในชีวิตมากมาย ประกอบกับช่วงวัยเด็กไม่มีพ่ออยู่ด้วย ทำให้ทุกวันอาทิตย์แม่จะไปฝากไว้กับที่วัด เลยทำให้มีโอกาสได้เรียนพระพุทธศาสนาในทุกวันอาทิตย์ ซึ่งก็ได้พระอาจารย์ พระครูโสภณภัทรกิจ (ธงชาติ สิริจนฺโท) เจ้าอาวาสวัดทรงศิลา พระอารามหลวง ซึ่งท่านเปรียบเสมือนคุณพ่อที่คอยอบรม สั่งสอน ให้ความช่วยเหลือตนเองมาตั้งแต่เด็ก ทำให้รองปุ๋ยมีธรรมะในจิตใจ รวมทั้งมีสติและสมาธิในการทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง คำสอนของท่านที่เน้นย้ำเสมอคือ “อุปสรรคไม่มี บารมีไม่เกิด”และเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในชีวิตเมื่อมีโอกาสยามว่างก็จะพาครอบครัวไปทำบุญ ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เป็นการสานสัมพันธ์ เพิ่มพูนประสบการณ์และนำมาปรับใช้ในชีวิตการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

“ส่งผลไปถึงกระบวนการบริหารจัดการกับปัญหาอย่างมีระบบมากขึ้นเพราะปัญหาสามารถเกิดขึ้นได้เสมอและมาได้จากทั้งภายนอกและภายในองค์กร เช่น ปัญหาภายนอกองค์กร ที่ประชาชนอาจมองภาพลักษณ์ กกต.หรือ สนง.กกต. ไม่ดีเลย จนสร้างผลกระทบต่อคนในองค์กรซึ่งเมื่อเจอปัญหาเช่นนี้ ก็จะมีการวิเคราะห์ความสำคัญของปัญหา เช่น บางปัญหาสามารถแก้ได้ทันทีบางปัญหาต้องใช้เวลาซักพักก่อนจะแก้ได้ หรือบางปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้เลย ก่อนเริ่มต้นให้จัดลำดับว่าปัญหานั้นๆ ควรแก้อย่างไร เร่งด่วนหรือไม่ รวมถึงหาทางออกที่ดีที่สุดของปัญหา ส่วนปัญหาภายในองค์กร อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุ จึงต้องมีการสร้างเป้าประสงค์หรือสร้างความสำเร็จด้วยกัน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันและสร้างความสำเร็จร่วมกัน”รองปุ๋ย กล่าวทิ้งท้าย

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด