ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คอลัมนิสต์ประจำอปท.นิวส์ ย้อนกลับ
โลกที่แข็งแรงและยึดหยุ่น
02 เม.ย. 2566

ESG Today โดย มนวิภา จูภิบาล กรรมการบริษัท วีอาร์ทวินส์ จำกัด

โลกที่แข็งแรงและยืดหยุ่น

ท่ามกลางฉากสงครามภาคพื้นดินในยุโรป ภัยคุกคามจากภาวะถดถอย และการพัฒนาของโลกาภิวัตน์ การประชุมประจําปีของ World Economic Forum : WEF ในเมืองดาวอสบนภูเขาของสวิส ที่มีผู้นําจากภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมมาร่วมจำนวนมาก ได้สิ้นสุดลงในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2023 โดยมี 5 ประเด็นที่โดดเด่นซึ่ง McKinsey & Company สรุปไว้ดังนี้

1. การหยุดชะงักทั่วโลก (Global disruption) ไม่ได้ชะลอตัวลง บริษัทต่างๆ จึงต้องให้ความสําคัญกับการสร้างธุรกิจให้แข็งแรงและมีความยืดหยุ่นได้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับอนาคต

2. ไม่มีภูมิภาคใดดำรงอยู่ได้อย่างโดดเดี่ยว อนาคตของโลกาภิวัตน์ต้องการความหลากหลาย มากกว่าการแยกส่วน

3. เพื่อให้บรลุเป้าหมาย net-zero ผู้นําต้องสร้างสมดุลระหว่าง การเปลี่ยนผ่านและความยืดหยุ่นด้านพลังงาน

4. บริษัทระดับโลกพบว่าการรวมกําลังช่วยให้พวกเขาเข้าถึงตลาดที่ด้อยโอกาส และได้เปรียบในการแข่งขัน

5. เศรษฐกิจด้านอวกาศยุคใหม่มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงโลกอย่างมาก หลายภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมด้านอวกาศได้

และโลกควรเผชิญกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เร่งด่วนที่สุดอย่างไร

เพื่อให้โลกมีความยั่งยืนและมีความร่วมมือกันอย่างกว้างขวางครอบคลุมตามที่เราหวัง จําเป็นต้องมีการเติบโตทางเศรษฐกิจบางลักษณะที่ธุรกิจมีบทบาทสําคัญในการสร้างมันขึ้น โดยองค์กรธุรกิจซึ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของ GDP โลกจะเป็นผู้เล่นหลัก นั่นคือการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต้องใช้ทรัพยากรทางการเงินที่จําเป็นในการควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การส่งเสริมทุนธรรมชาติหรือทรัพยากรธรรมชาติของโลก (natural capital) และความหลากหลายทางชีวภาพ การเพิ่มขีดความสามารถให้กับครัวเรือน และการส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมกัน

นอกจากนั้น นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนที่นําโดยภาคธุรกิจ ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้บริษัทต่างๆ มีบทบาทสำคัญต่อความความสําเร็จของการดําเนินการ ซึ่งแน่นอนว่า ความพยายามที่จะนําการเติบโตดังกล่าวนั้น จะต้องมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจํานวนมาก 

วันนี้ เราได้เห็นความเสื่อมโทรมของทุนธรรมชาติรอบตัวที่มากขึ้นเรื่อยๆ และก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือการขาดแคลนแหล่งน้ำสะอาด อีกทั้งยังส่งผลให้ธุรกิจและสังคมเผชิญกับความเสี่ยงต่อระบบโดยรวมทั้งหมด (systemic risk) โดยส่วนหนึ่งเป็นเพราะการเติบโตอย่างรวดเร็วของสังคม และเศรษฐกิจโลกตลอดศตวรรษที่ผ่านมา และการมุ่งใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติรอบตัวอย่างฟุ่มเฟือย ขาดการจัดการ และการมองเห็นต้นทุนที่แท้จริง ทั้งนี้ ต้นทุนที่จะสร้างทรัพยากรธรรมชาติคืนกลับนั้น มิอาจประเมินมูลค่าได้ 

WWF-Thailand หรือองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล ประเทศไทย ที่มีภารกิจในการรักษาและสร้างสมดุลการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ก็มองเห็นเป้าหมายและประโยชน์ของการร่วมมือกับภาคธุรกิจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการผลิต รวมถึงการผลักดันการอนุรักษ์ให้ดียิ่งขึ้น WWF มีความเห็นว่า ภาคธุรกิจมีส่วนอย่างมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก องค์กรธุรกิจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความรับผิดชอบตามบทบาทของตนเอง เพื่อปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศที่อยู่ภายใต้ขอบเขตการทำงานและการผลิตของแต่ละองค์กร  และสามารถขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์ผ่านนโยบายขององค์กร และสร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

นอกจากนั้น สถาบันทางการเงินก็มีส่วนอย่างมากในการกำหนดทิศทางของเศรษฐกิจโลก รวมถึงแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำในอนาคต หน่วยงานในภาคการเงินของประเทศไทย มีความพร้อมและได้นำแนวคิดการเงินเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance) มาผนวกในกลยุทธ์การทำธุรกิจ ซึ่งคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในทุกกระบวนการอย่างจริงจัง มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่คำนึงถึงประเด็น ESG เพื่อเพิ่มคุณค่า และสนับสนุนบริษัทลูกค้าในการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน ส่งผลให้การระดมทุนและการลงทุนของภาคเอกชน เพื่อพัฒนาโครงการและกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด