ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
ควายน้ำพัทลุงขึ้นมรดกทางเกษตรโลกFAOแล้ว
17 ก.ย. 2566

ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบใบประกาศรับรอง "การเลี้ยงควายปลักและระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย" เป็นพื้นที่มรดกทางการเกษตรโลกแห่งแรกของประเทศไทย ให้กับนางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผวจ.พัทลุง สำหรับระบบมรดกทางการเกษตรโลกนั้น คือ ระบบการใช้ที่ดินที่โดดเด่นและภูมิทัศน์ที่อุดมไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างการปรับตัวของชุมชนที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ความจำเป็น และแรงบันดาลใจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้ริเริ่ม "ระบบมรดกทางการเกษตรโลก" ในการประชุมสุดยอดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (WSSD) เมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยมีกรอบแนวคิดในอนุรักษ์องค์ความรู้และวิถีการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา และนำมาประยุกต์ใช้กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงทางอาหารในชุมชน และระบบมรดกทางการเกษตรโลก

สำหรับ “ระบบมรดกทางการเกษตรโลก” (GIAHS) ได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์แบบพลวัตที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม โดยอนุญาตให้มีการพัฒนาให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ โดยระบบมรดกทางการเกษตร มีองค์ประกอบ 5 ข้อ คือ ความมั่นคงด้านอาหาร/ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตร ระบบความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีมาแต่ดั้งเดิม วัฒนธรรมระบบคุณค่า และองค์กรทางสังคม และลักษณะภูมิทัศน์/และภูมิทัศน์ทางทะเล

ทั้งนี้ กว่าจังหวัดพัทลุงจะได้รับใบประกาศ เลี้ยงควายปลัก เป็นมรดกโลกด้านการเกษตรฯ ดังกล่าวนี้ได้ใช้เวลายาวนานกว่า 6 ปี และที่ประชุมมีมติรับรองให้ข้อเสนอ "ระบบการเลี้ยงควายปลักและระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย" เป็นพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตร (GIAHS) ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา.

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด