ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
ทช.สำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองสะเดา แบ่งเบาการจราจร
29 ส.ค. 2566

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสม และสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมือง อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อบรรเทาการจราจรบนถนนสายหลัก รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่งและท่องเที่ยวบริเวณชายแดนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด
อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซียและด่านชายแดนที่สำคัญ 2 ด่าน คือ ด่านชายแดนสะเดา และด่านชายแดนปาดังเบซาร์ ซึ่งมีความสำคัญด้านเศรษฐกิจในการสร้างรายได้ให้ประเทศทั้งด้านการท่องเที่ยว การค้าชายแดน การนำเข้า - ส่งออกสินค้า ปัจจุบันมีถนนเพชรเกษม (ทล.4) เป็นเส้นทางสายหลักในการสัญจรและขนส่งสินค้า ทำให้มีปริมาณการจราจรที่หนาแน่น ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนสายหลัก รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของพื้นที่ในอนาคต ทช. จึงได้ดำเนินโครงการศึกษาฯ เพื่อคัดเลือกแนวสายทาง รูปแบบถนน/ทางแยกต่างระดับที่เหมาะสม และความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจ พร้อมประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น คาดว่าจะได้ข้อสรุปในเดือนกันยายน 2566 นอกจากนี้ ทช. ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน ผู้แทนกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯ ความเป็นมา ลักษณะโครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ขอบเขตการศึกษา พร้อมทั้งได้ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด ซึ่งมีการจัดประชุม รับฟังความคิดเห็น จำนวน 4 ครั้ง โดยในเดือนสิงหาคม 2566 เป็นการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 ณ อาคารสร้างสรรค์สุขภาวะ เทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา ซึ่งประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นด้วยในการดำเนินโครงการฯ ทั้งนี้ ในเดือนกันยายน 2566 ทช. จะจัดประชุมรับฟังความเห็น ครั้งที่ 4 ณ อำเภอสะเดา โดยจะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด