ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
ตรวจรายชื่อ ส.ส. 2566 ทั้งระบบเขตและบัญชีรายชื่อ
17 พ.ค. 2566

เปิดรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทั้ง 400 เขต และบัญชีรายชื่อ 100 ที่นั่ง จากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ดังนี้

ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 ที่นั่ง ประกอบด้วย (ข้อมูลวันที่ 17 พ.ค. 2566)

 • พรรคก้าวไกล 39 ที่นั่ง

1. พิธา ลิ้มเจริญรัตน์                             2. ชัยธวัช ตุลาธน                  3. ศิริกัญญา ตันสกุล

4. เซีย จำปาทอง                                 5. อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล            6. อภิชาติ ศิริสุนทร

7. วิโรจน์ ลักขณาอดิศร                         8. รังสิมันต์ โรม                     9. สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล

10. สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ                  11. พริษฐ์ วัชรสินธุ                 12. ณัฐวุฒิ บัวประทุม

13. ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ                 14. เบญจา แสงจันทร์              15. ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร

16. ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์                    17. นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง          18. ประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์

19. มานพ คีรีภูวดล                            20. รอมฎอน ปันจอร์                21. กรุณพล เทียนสุวรรณ

22. ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล             23. พูนศักดิ์ จันทร์จำปี             24. ศุภโชติ ไชยสัจ

25. ศนิวาร บัวบาน                             26. นิติพล ผิวเหมาะ                27. ปารมี ไวจงเจริญ

28. วรภพ วิริยะโรจน์                           29. สุรวาท ทองบุ                   30. คำพอง เทพาคำ

31. วรรณวิภา ไม้สน                            32. เลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล     33. องค์การ ชัยบุตร

34. ชุติมา คชพันธ์                              35. จุลพงศ์ อยู่เกษ                  36. กัลยพัชร รจิตโรจน์

37. ณรงเดช อุฬารกุล                          38. ภคมน หนุนอนันต์               39. สุเทพ อู่อ้น

 • พรรคเพื่อไทย 29 ที่นั่ง

1. พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์                  2. สมพงษ์ อมรวิวัฒน์           3. ประเสริฐ จันทรรวงทอง

4. รศ.ชูศักดิ์ ศิรินิล                              5. ร.ต.อ. ดร.เฉลิม อยู่บำรุง    6. เกรียง กัลป์ตินันท์

7. สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ                           8. สุชาติ ตันเจริญ                 9. สุทิน คลังแสง

10. ชัยเกษม นิติสิริ                            11. สมศักดิ์ เทพสุทิน            12. วิสุทธิ์ ไชยณรุณ

13. จาตุรนต์ ฉายแสง                         14. ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร          15. นพดล ปัทมะ

16. สงคราม กิจเลิศไพโรจน์                 17. ประยุทธ์ ศิริพานิชย์          18. อดิศร เพียงเกษ

19. นิคม บุญวิเศษ                             20. ขัตติยา สวัสดิผล             21. สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล

22. ประวีณ์นุช อินทปัญญา                  23. สุรเกียรติ เทียนทอง         24. จิตติพจน์ วิริยะโรจน์

25. ดนุพร ปุณณกันต์                         26. อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด        27. พล.อ.พิศาล วัฒนวงษ์คีรี

28. สุธรรม แสงประทุม                       29. ผศ.ดร.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์

 • พรรครวมไทยสร้างชาติ 13 ที่นั่ง

1. พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค                      2. สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

3. เอกนัฏ พร้อมพันธุ์                          4. ม.ล.ชโยทิต กฤดากร

5. สุชาติ ชมกลิ่น                               6. พิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ

7. วิทยา แก้วภราดัย                           8. ชัชวาลล์ คงอุดม

9. จุติ ไกรฤกษ์                                10. ธนกร วังบุญคงชนะ

11. เกรียงยศ สุดลาภา                       12. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง

13. ชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์

 • พรรคภูมิใจไทย 3 ที่นั่ง

1. อนุทิน ชาญวีรกูล

2. ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

3. ทรงศักดิ์ ทองศรี

 • พรรคประชาธิปัตย์ 3 ที่นั่ง

1. จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

2. ชวน หลีกภัย

3. บัญญัติ บรรทัดฐาน

 • พรรคประชาชาติ 2 ที่นั่ง

1. วันมูหะมัดนอร์ มะทา

2. พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง

 • พรรคพลังประชารัฐ 1 ที่นั่ง
 1. พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ
 • พรรคเสรีรวมไทย 1 ที่นั่ง
 1. พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส
 • พรรคไทยสร้างไทย 1 ที่นั่ง
 1. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
 • พรรคประชาธิปไตยใหม่ 1 ที่นั่ง
 1. สุรทิน พิจารณ์
 • พรรคใหม่ 1 ที่นั่ง
 1. กฤดิทัช แสงธนโยธิน
 • พรรคชาติพัฒนากล้า 1 ที่นั่ง
 1. นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล
 • พรรคท้องที่ไทย 1 ที่นั่ง
 1. บัญชา เดชเจริญศิริกุล
 • พรรคเป็นธรรม 1 ที่นั่ง
 1. กัณวีร์ สืบแสง
 • พรรคชาติไทยพัฒนา 1 ที่นั่ง
 1. วราวุธ ศิลปอาชา
 • พรรคพลังสังคมใหม่ 1 ที่นั่ง
 1. เชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ
 • พรรคครูไทยเพื่อประชาชน 1 ที่นั่ง
 1. ปรีดา บุญเพลิง

 

ขณะที่ ส.ส.เขต 400 เขต ทั่วประเทศ ประกอบด้วย ภาคเหนือ 9 จังหวัด 37 เขต, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 133 เขต, ภาคกลาง 22 จังหวัด 122 เขต, ภาคตะวันออก 7  จังหวัด 29เขต, ภาคใต้ 14 จังหวัด 60 เขต (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ค. 2566)

 • ภาคเหนือ 9 จังหวัด 37 เขต

1. เชียงราย 7 เขต

เขต 1      - นายชิตวัน ชินอนุวัฒน์                         พรรคก้าวไกล

เขต 2      - น.ส.ปิยะรัฐชย์ ปิยะไพรัช                     พรรคเพื่อไทย

เขต 3      - นายฐากูร ยะแสง                               พรรคก้าวไกล

เขต 4      - น.ส.วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์                   พรรคเพื่อไทย

เขต 5      - นายเทอดชาติ ชัยพงษ์                        พรรคเพื่อไทย

เขต 6      - นางจุฬาลักษณ์ ขันสุธรรม                    พรรคก้าวไกล

เขต 7      - นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน                    พรรคเพื่อไทย

2. เชียงใหม่ 10 เขต

เขต 1      - น.ส. เพชรรัตน์ ใหม่ชมภู                      พรรคก้าวไกล

เขต 2      - น.ส.การณิก จันทดา                           พรรคก้าวไกล

เขต 3      - นายณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล                พรรคก้าวไกล

เขต 4      - น.ส.พุธิตา ชัยอนันต์                           พรรคก้าวไกล

เขต 5      - นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์                        พรรคเพื่อไทย

เขต 6      - ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพรรณ จันตาเรือง        พรรคก้าวไกล

เขต 7      - นายสมดุล อุตเจริญ                            พรรคก้าวไกล

เขต 8      - นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์                        พรรคก้าวไกล

เขต 9      - นายนเรศ ธำรงทิพยคุณ                       พรรคพลังประชารัฐ

เขต 10    -น.ส.ศรีโสภา โกฎคำลือ                        พรรคเพื่อไทย

3. น่าน 3 เขตเลือกตั้ง

เขต 1      - นายทรงยศ รามสูต                             พรรคเพื่อไทย

เขต 2      - นายชลน่าน ศรีแก้ว                             พรรคเพื่อไทย

เขต 3      - นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์                        พรรคเพื่อไทย

4. พะเยา 3 เขตเลือกตั้ง

เขต 1      - นายธรรมนัส พรหมเผ่า                        พรรคพลังประชารัฐ

เขต 2      - นายจิรเดช ศรีวิราช                             พรรคพลังประชารัฐ

เขต 3      - นายอนุรัตน์ ตันบรรจง                          พรรคพลังประชารัฐ

5. แพร่ 3 เขตเลือกตั้ง

เขต 1      - น.พ.ทศพร เสรีรักษ์                             พรรคเพื่อไทย

เขต 2      - นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล                         พรรคเพื่อไทย

เขต 3      - นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล                      พรรคเพื่อไทย

6. แม่ฮ่องสอน 2 เขตเลือกตั้ง

เขต 1      - นายปกรณ์ จีนาคำ                              พรรคพลังประชารัฐ

เขต 2      - นายสมบัติ ยะสินธุ์                              พรรคประชาธิปัตย์

7. ลำปาง 4 เขตเลือกตั้ง

เขต 1      - นางทิพา ปวีณาเสถียร                         พรรคก้าวไกล

เขต 2      - นายธนาธร โล่ห์สุนทร                         พรรคเพื่อไทย

เขต 3      - นายชลธานี เชื้อน้อย                           พรรคก้าวไกล

เขต 4      - น.ส.รภัสสรณ์ นิยะโมสถ                       พรรคก้าวไกล

8. ลำพูน 2 เขตเลือกตั้ง

เขต 1      - นายวิทวิสิทธิ์ ปันสวนปลูก                  พรรคก้าวไกล

เขต 2      - นายรังสรรค์ มณีรัตน์                          พรรคเพื่อไทย

9. อุตรดิตถ์ 3 เขตเลือกตั้ง

เขต 1      - น.ส.กฤษณา สีหลักษณ์                      พรรคเพื่อไทย

เขต 2      - นายวารุจ ศิริวัฒน์                               พรรคเพื่อไทย

เขต 3      - นายรวี เล็กอุทัย                                 พรรคเพื่อไทย

 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 133 เขตเลือกตั้ง

1. กาฬสินธุ์ 6 เขตเลือกตั้ง

เขต 1      - นายวิรัช พิมพะนิตย์                            พรรคเพื่อไทย

เขต 2      - นายพลากร พิมพะนิตย์                        พรรคเพื่อไทย

เขต 3      - นายจำลอง ภูนวนทา                           พรรคพลังประชารัฐ

เขต 4      - น.ส.ประภา เฮงไพบูลย์                        พรรคภูมิใจไทย

เขต 5      - นายทินพล ศรีธเรศ                             พรรคเพื่อไทย

เขต 6      - นายประเสริฐ บุญเรือง                         พรรคเพื่อไทย

2. ขอนแก่น 11 เขตเลือกตั้ง

เขต 1      - นายวีรนันท์ ฮวดศรี                             พรรคก้าวไกล

เขต 2      - นายอิทธิพล ชลธราศิริ                         พรรคก้าวไกล

เขต 3      - นายชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง                     พรรคก้าวไกล

เขต 4      - นายเอกราช ช่างเหลา                         พรรคภูมิใจไทย

เขต 5      - นายภาควัต ศรีสุรพล                           พรรคเพื่อไทย

เขต 6      - นายสิงหภณ ดีนาง                              พรรคเพื่อไทย

เขต 7      - นายสุรพจน์ เตาะเจริญสุข                     พรรคเพื่อไทย

เขต 8      - น.ส.วิภาณี ภูคำวงศ์                            พรรคเพื่อไทย

เขต 9      - น.ส.สรัสนันท์ อรรณนพพร                    พรรคเพื่อไทย

เขต 10    - นายวันนิวัติ สมบูรณ์                             พรรคเพื่อไทย

เขต 11    - นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์                    พรรคภูมิใจไทย

3. ชัยภูมิ 7 เขตเลือกตั้ง

เขต 1      - น.ส.โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย                 พรรคเพื่อไทย

เขต 2      - นายเชิงชาย ชาลีรินทร์                        พรรคเพื่อไทย

เขต 3      - นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์                       พรรคภูมิใจไทย

เขต 4      - น.ส.กาญจนา จังหวะ                          พรรคพลังประชารัฐ

เขต 5      - นายศิวะ พงษ์ธีระดุลย์                         พรรคเพื่อไทย

เขต 6      - นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงศ์                พรรคภูมิใจไทย

เขต 7      - นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ                      พรรคพลังประชารัฐ

4. นครพนม 4 เขตเลือกตั้ง

เขต 1      - นายภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์                      พรรคเพื่อไทย

เขต 2      - นางมนพร เจริญศรี                             พรรคเพื่อไทย

เขต 3      - นายอลงกต มณีกาศ                           พรรคภูมิใจไทย

เขต 4      - นายชูกัน กุลวงษา                              พรรคภูมิใจไทย

5. นครราชสีมา 16 เขตเลือกตั้ง

เขต 1      - นายฉัตร สุภัทรวณิชย์                         พรรคก้าวไกล

เขต 2      - นายปิยชาติ รุจิพรวศิน                         พรรคก้าวไกล

เขต 3      - นายศุทธสิทธิ์ พจน์ฐศักดิ์                     พรรคก้าวไกล

เขต 4      - น.ส.ณัฐจิรา อิ่มวิเศษ                          พรรคเพื่อไทย

เขต 5      - นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล                พรรคเพื่อไทย

เขต 6      - นายโกศล ปัทมะ                                พรรคเพื่อไทย

เขต 7      - น.ส.ปิยะนุช ยินดีสุข                            พรรคเพื่อไทย

เขต 8      - นายนิกร โสมกลาง                             พรรคเพื่อไทย

เขต 9      - นายพลพีร์ สุวรรณฉวี                           พรรคภูมิใจไทย

เขต 10    - นายอภิชา เลิศพชรกมล                        พรรคเพื่อไทย

เขต11     - นายอาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล                 พรรคเพื่อไทย

เขต 12    - นายนรเสฏฐ์ ศิริโรจนกุล                       พรรคเพื่อไทย

เขต 13    - นายพชร จันทรรวงทอง                        พรรคเพื่อไทย

เขต 14    - นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ                      พรรคเพื่อไทย

เขต 15    - นายรชตะ ด่านกุล                               พรรคเพื่อไทย

เขต 16    - นายพรเทพ ศิริโรจนกุล                        พรรคเพื่อไทย

6. บึงกาฬ 3 เขตเลือกตั้ง

เขต 1      - นายสยาม เพ็งทอง                              พรรคภูมิใจไทย

เขต 2      - นางสุวรรณา กุมภิโร                             พรรคภูมิใจไทย

เขต 3      - นายนิพนธ์ คนขยัน                              พรรคเพื่อไทย

7. บุรีรัมย์ 10 เขตเลือกตั้ง

เขต 1      - นายสนอง เทพอักษรณรงค์                   พรรคภูมิใจไทย

เขต 2      - นายไชยชนก ชิดชอบ                          พรรคภูมิใจไทย

เขต 3      - นายอดิพงษ์ ธิติพิทยา                          พรรคภูมิใจไทย

เขต 4      - นายรังสิกร ทิมาตฤกะ                           พรรคภูมิใจไทย

เขต 5      - นายโสภณ ซารัมย์                               พรรคภูมิใจไทย

เขต 6      - นายศักดิ์ ซารัมย์                                  พรรคภูมิใจไทย

เขต 7      - นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน                        พรรคภูมิใจไทย

เขต 8      - นายไตรเทพ งามกมล                            พรรคภูมิใจไทย

เขต 9      - นายรุ่งโรจน์ ทองศรี                               พรรคภูมิใจไทย

เขต 10    - นายจักรกฤษณ์ ทองศรี                           พรรคภูมิใจไทย

8. มหาสารคาม 6 เขตเลือกตั้ง

เขต 1      - นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์                    พรรคเพื่อไทย

เขต 2      - นายไชยวัฒนา ติณรัตน์                      พรรคเพื่อไทย

เขต 3      - นายลัทธชัย โชคชัยวัฒนากร               พรรคภูมิใจไทย

เขต 4      - นายสรรพภัญญู ศิริไปล์                      พรรคเพื่อไทย

เขต 5      - นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์                       พรรคเพื่อไทย

เขต 6      - นายรัฐ คลังแสง                                พรรคเพื่อไทย

9. มุกดาหาร 2 เขตเลือกตั้ง

เขต 1      - นายวิริยะ ทองผา                                พรรคพลังประชารัฐ

เขต 2      - นายณกร ชารีพันธ์                              พรรคก้าวไกล

10. ยโสธร 3 เขตเลือกตั้ง

เขต 1      - นางสุภาพร สลับสี                     พรรคไทยสร้างไทย

เขต 2      - นายบุญแก้ว สมวงศ์                           พรรคเพื่อไทย

เขต 3      - นายธนพัฒน์ ศรีชนะ                           พรรคภูมิใจไทย

11. ร้อยเอ็ด 8 เขตเลือกตั้ง

เขต 1      - นายอนุรักษ์ จุรีมาศ                             พรรคชาติไทยพัฒนา

เขต 2      - นายฉลาด ขามช่วง                             พรรคเพื่อไทย

เขต 3      - นางรัชนี พลซื่อ                                  พรรคพลังประชารัฐ

เขต 4      - นายนรากร นาเมืองรักษ์                        พรรคเพื่อไทย

เขต 5      - น.ส.จิราพร สินธุไพร                            พรรคเพื่อไทย

เขต 6      - นายกิตติ สมทรัพย์                              พรรคเพื่อไทย

เขต 7      - นายชัชวาล แพทยาไทย                      พรรคไทยสร้างไทย

เขต 8      - น.ส.ชญาภา สินธุไพร                          พรรคเพื่อไทย

12. เลย 4 เขตเลือกตั้ง

เขต 1      - นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล                   พรรคเพื่อไทย

เขต 2      - นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ                        พรรคเพื่อไทย

เขต 3      - นายธนยศ ทิมสุวรรณ                         พรรคภูมิใจไทย

เขต 4      - นายสมเจตน์ แสงเจริญรัตน์                  พรรคเพื่อไทย

13. ศรีสะเกษ 9 เขตเลือกตั้ง

เขต 1      - นายธเนศ เครือรัตน์                             พรรคเพื่อไทย

เขต 2      - นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์                     พรรคเพื่อไทย

เขต 3      - นายธนา กิจไพบูลย์ชัย                        พรรคภูมิใจไทย

เขต 4      - นายภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ                    พรรคเพื่อไทย

เขต 5      - นายอมรเทพ สมหมาย                         พรรคเพื่อไทย

เขต 6      - นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์                         พรรคเพื่อไทย

เขต 7      - น.ส.วิลดา อินฉัตร                               พรรคเพื่อไทย

เขต 8      - นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ                   พรรคภูมิใจไทย

14. สกลนคร 7 เขตเลือกตั้ง

เขต 1      - นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย                       พรรคเพื่อไทย

เขต 2      - นายชาตรี หล้าพรหม                           พรรคประชาธิปัตย์

เขต 3      - น.ส.จิรัชยา สัพโส                               พรรคเพื่อไทย

เขต 4      - นายพัฒนา สัพโส                                พรรคเพื่อไทย

เขต 5      - นายชัยมงคล ไชยรบ                            พรรคพลังประชารัฐ

เขต 6      - น.ส.สกุณา สาระนันท์                           พรรคเพื่อไทย

เขต 7      - นายเกษม อุประ                                  พรรคเพื่อไทย

15. สุรินทร์ 8 เขตเลือกตั้ง

เขต 1      - นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร                         พรรคภูมิใจไทย

เขต 2      - นายชูชัย มุ่งเจริญพร                           พรรคเพื่อไทย

เขต 3      - น.ส.ผกามาศ เจริญพันธ์                       พรรคภูมิใจไทย

เขต 4      - นายพรเทพ พูนศรีธนากูล                      พรรคเพื่อไทย

เขต 5      - นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม                          พรรคเพื่อไทย

เขต 6      - นายล้ำเลิศ พัวพัฒนโชติ                       พรรคภูมิใจไทย

เขต 7      - นายเรืองวิทย์ คูณวัฒนาพงษ์                 พรรคภูมิใจไทย

เขต 8      - นางปทิดา ตันติรัตนานนท์                     พรรคภูมิใจไทย

16. หนองคาย 3 เขตเลือกตั้ง

เขต 1      - นายกระแสร์ ตระกูลพรพงศ์                    พรรคพลังประชารัฐ

เขต 2      - น.ส.ชนก จันทาทอง                            พรรคเพื่อไทย

เขต 3      - นายเอกธนัช อินทร์รอด                         พรรคเพื่อไทย

17. หนองบัวลำภู 3 เขตเลือกตั้ง

เขต 1      - นายสยาม หัตถสงเคราะห์                      พรรคเพื่อไทย

เขต 2      - นายไชยา พรหมา                                พรรคเพื่อไทย

เขต 3      - นายณพล เชยคำแหง                            พรรคเพื่อไทย

18. อุดรธานี 10 เขตเลือกตั้ง

เขต 1      - นายณัฐพงษ์ พิพัฒน์ไชยศิริ                    พรรคก้าวไกล

เขต 2      - นางหทัยรัตน์ เพชรพนม                         พรรคเพื่อไทย

เขต 3      - นายหรั่ง ธุระพล                                   พรรคไทยสร้างไทย

เขต 4      - นายภานุ พรวัฒนา                                พรรคเพื่อไทย

เขต 5      - นายกรวีร์ สาระคำ                                 พรรคเพื่อไทย

เขต 6      - นายอดิศักดิ์ แก้วมุงคุณทรัพย์                  พรรคไทยสร้างไทย

เขต 7      - นายธีระชัย แสนแก้ว                              พรรคเพื

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2566
จากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การสื่อสารยุคสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวงการสื่อสารมวลชนประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบการบริโภคสื่อที่ไม่เน้นสื่อสิ่งพิมพ์แต่เน้นความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย อย่างสื่อออนไลน์มากขึ้น จากอดีตที่มีสื่อหลักอยู่อย่าง...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด