ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
พัฒนาชุมชนสมุทรปราการ จัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ KBO
23 ก.ย. 2565

ร.ต.กิตติภพ รอดดอน นายอำเภอหลังสวน เป็นประธานเปิด "เทศกาลกาแฟชุมพรโรบัสต้า 2565" โครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การยกระดับ การพัฒนาแบรนด์กาแฟอัตลักษณ์ชุมพร และการตลาดกาแฟโรบัสต้าชุมพรสู่ตลาดสากลอย่างครบวงจร "Chumphon Robusta Coffee Festival 2022 ครั้งที่ 2" โดยมีนางสาวเปรมนีย์ ทรัพย์โชคไชย พาณิชย์จังหวัดชุมพร, นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดชุมพร, หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดชุมพร ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กาแฟกว่า 20 แบรนด์ เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

นางสาวเปรมนีย์ ทรัพย์โชคไชย พาณิชย์จังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรม Chumphon Robusta Coffee Festival 2022 ประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้า จำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 15–17 กันยายน 2565 ณ สวนสาธารณะอาภากรเกียรติวงศ์ ยอดขายรวม 257,850 บาท และวันนี้เป็นครั้งที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2565 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ซึ่งผู้ประกอบการ เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดชุมพรที่เข้าร่วมกิจการเป็นกลุ่มเกษตรกรคุณภาพ ที่มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น ในการที่จะพัฒนาศักยภาพสินค้ากาแฟโรบัสตาชุมพรให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสู่สากล นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมการ Coaching ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าบน Marketplace หรือ Platform Online และในวันที่ 20 กันยายน จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) ซึ่งมีคู่ค้าจากทั้งประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ให้ความสนใจสินค้ากาแฟโรบัสต้า เข้าร่วมเจรจาธุรกิจออนไลน์กับผู้ประกอบการ จำนวนไม่น้อยกว่า 20 คู่

พาณิชย์จังหวัดชุมพร กล่าวอีกว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณในการดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การยกระดับ การพัฒนาแบรนด์กาแฟอัตลักษณ์ชุมพร และการตลาดกาแฟโรบัสตาชุมพรสู่ตลาดสากลอย่างครบวงจร โดยมีกิจกรรมหลักคือเพิ่มศักยภาพกาแฟโรบัสตาจังหวัดชุมพรสู่ตลาดสากล ภายใต้ชื่องาน Chumphon Robusta Coffee Festival 2022 เพื่อสร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดกาแฟโรบัสตาจังหวัดชุมพร รวมทั้งเชื่อมโยงตลาดและสร้างเครือข่ายการตลาดกับภูมิภาคอื่น ๆ นับเป็นโครงการที่สำคัญอีกโครงการหนึ่งในการพัฒนาจังหวัดชุมพร และผลักดันให้จังหวัด ไปสู่เป้าหมาย "ชุมพรเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดีและมีคุณค่ามุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2565
นักการเมืองในอุดมคติ กล่าวได้ว่า คือบุคคลที่มีความมุ่งมั่นที่จะเดินทางเข้าสู่เส้นทางของการใช้อำนาจรัฐเพื่อบริหารประเทศและพัฒนาประเทศ ไม่ว่าอยู่ในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ ยิ่งถ้าผ่านการเลือกตั้งมาจากประชาชนด้วยแล้ว ก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง โด...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด