ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คอลัมนิสต์ประจำอปท.นิวส์ ย้อนกลับ
ข่าวสารดิจิทัลในยุค New Normal ทำให้คนรุ่นหลังอ่านหนังสือน้อยลง
03 ก.ค. 2564

DigiC : โดย อ.ธวัชชัย สุขสีดา (อ.ตันรัก) วิทยากรตลาดดิจิทัล

ข่าวสารดิจิทัลในยุค New Normal

ทำให้คนรุ่นหลังอ่านหนังสือน้อยลง

เนื่องจากข้อมูลข่าวสารดิจิทัลมีมากในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เมื่อสิ่งแวดล้อมทางดิจิทัลทำให้ รูปแบบการเรียนรู้ของเราเปลี่ยนไป กระบวนการทำงานและวิถีชีวิตของผู้คนจึงเปลี่ยนตาม มีกระบวนการใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ดิจิทัลเกิดขึ้นมากมาย การซื้อขายสินค้าแบบออนไลน์ การทำงานที่บ้าน การเรียนออนไลน์ การใช้จ่ายเงินแบบดิจิทัล การสื่อสารพูดคุยผ่านเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดสื่อสังคมการรวมสังคมจึงแตกต่างจากเมื่อก่อน

ในยุคชีวิตวิถีใหม่นี้เราใช้กระบวนการทางดิจิทัลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ยิ่งโควิด 19 ระบาด ทำให้เราต้องใช้ดิจิทัลมากขึ้น ทักษะการใช้ดิจิทัลจึงมีความสำคัญสำหรับทุกคน โดยเริ่มจากความสามารถใช้อุปกรณ์ดิจิทัล ความสามารถการอ่านแบบดิจิทัล การเขียนแบบดิจิทัล ทุกวันนี้เอกสารสิ่งพิมพ์ หนังสือ ข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นกระดาษ กำลังถูกแทนที่ด้วยดิจิทัล มีข้อมูลข่าวสาร ความรู้มากมายให้แสวงหา คนรุ่นใหม่พบกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว มีข้อมูลข่าวสารมากล้น ใช้อุปกรณ์ดิจิทัลทำงานเร็ว ข่าวสาร ข้อมูลเปลี่ยนแปลงเร็ว 

เราจึงต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง ซึ่งแตกต่างจากคนรุ่นก่อน ที่อ่านหนังสือเป็นเล่ม ๆ อ่านต่อเนื่องได้มากไม่มีเบื่อ คนรุ่นก่อนอ่านหนังสือจากกระดาษเพราะมีช่องทางให้เลือกอ่านมีน้อย ส่วนในยุคนี้คนรุ่นใหม่ชอบอ่านข้อความผ่านหน้าจอ มักอ่านที่ไม่ยาวเกินไป เมื่อข้อมูลมีมาก จึงใช้การกวาดสายตา ดูกระจัดกระจายหลากหลายเรื่อง  เป็นการอ่านหนังสือดิจิทัล แบบออนไลน์ มีทางเลือกมาก มักชอบอ่านเป็นส่วนๆ ที่ตนเองสนใจเท่านั้น ที่สำคัญคือเปลี่ยนแปลงการอ่าน มาสู่รูปแบบการรับรู้แบบการอ่านตามที่ชอบเพื่อความบันเทิง 

วันนี้หากต้องการให้คนรุ่นหลังอ่านเขียน จึงจำเป็นต้องให้มีตัวหนังสือน้อย ใช้จินตภาพ เช่น อินโฟกราฟิก หรือดูคลิป หากทำคลิปเพื่อการเรียนการสอนสำหรับคนยุคยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ต้องสั้น แยกเป็นส่วนย่อย กระชับ เพียง หนึ่ง สองนาที ลักษณะพิเศษของคนรุ่นนี้คือ บริโภคข้อมูลข่าวสาร อยู่กับสื่อสังคมเนื่องจากข้อมูลข่าวสารดิจิทัลมีมาก สิ่งแวดล้อมการดำเนินชีวิตจึงขึ้นกับอุปกรณ์ดิจิทัลอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางดิจิทัล

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุุลาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ต.ค. 2564
ประเทศไทยจัดได้ว่า เป็นประเทศเกษตรกรรมในอันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งแน่นอนว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศก็ต้องมีอาชีพเป็นเกษตรกร อย่างไรก็ตาม ราคาพืชผลทางการเกษตรที่ขึ้นๆ ลงๆ และโน้มเอียงไปทางตกต่ำอยู่บ่อยๆ แถบทุกปี จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรไทย...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558