ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
เฉลิมชัยชูโมเดลเศรษฐกิจBCGสู่เอเชีย-แปซิฟิก
05 ต.ค. 2565

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในการเข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมสัมมนาประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก “การพลิกโฉมระบบเกษตรและอาหาร” (The Asia-Pacific Symposium on Agrifood Systems Transformation) ที่จัดขึ้นโดย FAO ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระหว่างวันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งการประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่อาวุโสในระดับภูมิภาค มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลก (UN Food Systems Summit) และการประชุมสุดยอดโภชนาการเพื่อการเติบโต (Nutrition for Growth Summit) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อปี 2564 โดยจะมีการเสวนาของผู้นำระดับสูงในประเด็นการตอบสนองต่อวิกฤต 5 ด้าน ได้แก่ อาหาร อาหารสัตว์ เชื้อเพลิง ปุ๋ย และงบประมาณ (Food, Feed, Fuel, Fertilizer, Finance: 5F)

              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เป็นการครบรอบ 1 ปี ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการร่วมกิจกรรมของการประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลกมาตลอด และจากการประชุมทุกภาคส่วนจะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อพลิกโฉมระบบเกษตรและอาหารให้ยั่งยืน ยืดหยุ่น และเป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผ่านการสนับสนุนเทางด้านการเงิน ข้อมูล วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม อย่างเป็นรูปธรรม โดยประเทศไทยได้นำ “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” หรือการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวมาพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแบบองค์รวม ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืนไปพร้อมกัน โดยมีการบูรณาการและการพัฒนาตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ผ่านการใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำมาปรับใช้ในการขับเคลื่อนระบบเกษตรและอาหารอย่างอย่างยืน โดยมุ่งพัฒนาภาคการเกษตรสู่ 3 สูง คือ ประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และรายได้สูง เริ่มขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ นำร่อง 5 จังหวัด เพื่อพัฒนาให้เป็นต้นแบบนำไปสู่การขยายผลไปยังจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป โดยนำแนวคิด “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” มาขับเคลื่อนทุกโครงการที่ดำเนินงานอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน

“เส้นทางสู่ระบบอาหารและการเกษตรที่ยั่งยืน ต้องเกิดจากความร่วมมือทุกภาคส่วนที่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างในทุกระดับ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมและยินดีที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการที่ไทยมีศักยภาพให้แก่ประเทศสมาชิกในภูมิภาค” ดร.เฉลิมชัย กล่าว.

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 มกราคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 ม.ค. 2566
ปรากฎการณ์ทางการเมืองท้องถิ่นในช่วงที่ผ่านมาไม่นานนี้ ต้องยอมรับว่า คือการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) ที่คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาถึง 1,386,215 คะแนน สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไรก...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด