ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
วิริยะประกันภัย จัดโครงการ อบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รุ่นที่ 311
24 ต.ค. 2558

  นางเนตรพิศ สุวรรณพุ่ม หัวหน้าฝ่ายอบรมทดสอบ กรมการขนส่งทางบก และ นางสาวช่อกาญจน์ มากโฉม ผู้จัดการฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัย บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ในโครงการ "อบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์" รุ่นที่ 311 ซึ่งบริษัทฯ ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ตระหนักถึงกฎจราจร มารยาทการใช้รถใช้ถนน และการขับขี่อย่างปลอดภัย รวมถึงสิทธิประโยชน์ของการทำประกันภัย ณ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร กรุงเทพฯ 

  ทั้งนี้ บริษัทฯ ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์  มาอย่างต่อเนื่องทุกปี นับตั้งแต่ปี 2533 จนถึงปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมมาแล้วจำนวนกว่า 50,000 คน ซึ่งนอกจากผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฏจราจร เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถ การประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจ รวมถึงการสอบข้อเขียนแล้ว ยังได้ทดสอบปฏิบัติขับรถยนต์อีกด้วย โดยการอบรมครั้งนี้ มีผู้ผ่านการทดสอบได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์จำนวน 79 คน จากผู้เข้าเอารมทั้งสิ้น 114 คน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
17 พ.ค. 2565
การเลือกตั้งถือเป็นหัวใจหรือจุดเริ่มต้นของกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้นำหรือผูบริหารไม่วาจะในระดับประเทศหรือในระดับท้องถิ่น โดยในอดีตการดูแลควบคุมการเลือกตั้งจะเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้มีการจัดตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมา ทำหน้าที่กำกับดูแ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558