ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
สนข.เปิดตัวโมเดลคมนาคม หนุนท่องเที่ยวเศรษฐกิจอีสานบน-เหนือ
18 ก.ย. 2566
สนข.เปิดตัวการศึกษาโมเดลคมนาคม พัฒนาขนส่งทางถนน ราง น้ำ อากาศ หนุนท่องเที่ยวเศรษฐกิจ อีสานบน-เหนือ ใต้กรอบ GMS พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากภาครัฐ เอกชน ปชช. 
 
วันที่ 18 กันยายน 2566 ที่ ห้องประชุมภูสกลแกรนด์ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลช อ.เมือง จ.สกลนคร  นายชยุต วงศ์วณิช รอง ผวจ.สกลนคร นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รอง ผอ.สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธาน (สนข.) การเปิดตัวโครงการศึกษาการจัดทํา Model การพัฒนาโครงข่าย การคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ เชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ การท่องเที่ยว โดยภายในงานมีการแนะนําโครงการและรับฟังความคิดเห็น จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้แทนหน่วยงานและผู้แทนภาคเอกชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 ได้แก่ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร
 
 
นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รอง ผอ.สนข. กล่าวว่า การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือฯ เป็นโครงการที่จะช่วยสนับสนุนภาคธุรกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การบริการ รวมทั้งการสร้างงาน สร้างอาชีพ และกระจายรายได้ ให้แก่ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ด้วยการพัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่ เชื่อมโยงเข้ากับพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง ทั้งทางถนน ทางน้ํา ทางราง และทางอากาศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สัมพันธ์กับกลไกขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการท่องเที่ยว เพื่ออํานวยความสะดวก และลดต้นทุนในภาคการขนส่ง พร้อมผลักดันให้มีการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคม เชื่อมโยงพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจของภูมิภาค
ส่วนโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารจัดการ รวมถึงกฎระเบียบและการอํานวยความสะดวก เพื่อเสริมศักยภาพรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคที่เชื่อมต่อกับระบบหลักของ ประเทศและอนุภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ - ใต้ และแนวตะวันออก - ตะวันตก รวมทั้งการจัดทําแผนการพัฒนาด้านการคมนาคมในพื้นที่เพื่อสนับสนุนภาคการผลิต การบริการ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และระบบโลจิสติกส์ รวมถึงสอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ตาม ยุทธศาสตร์ชาติ มีระยะเวลาดําเนินงาน 22 เดือน โดยการสัมมนาในวันนี้ เป็นการสัมมนาเพื่อนําเสนอแนวทางในการดําเนินงาน และมุ่งหวัง ที่จะรับฟังข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนําไปพิจารณาประกอบการศึกษาและกําหนดแนวทางการพัฒนาของโครงการ ให้เกิดความเหมาะสม ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่สําคัญ
 นายชยุต วงศ์วณิช รอง ผวจ.สกลนคร ขอบคุณ สนข. ที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคม ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการเพื่อนําไปสู่การขับเคลื่อนประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและโลจิสติกส์ระดับภูมิภาคต่อไปในอนาคต.
 
 
///////////////////// วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร 0819541528
 
 
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด