ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
ศาลจังหวัดแม่สอด มอบเกียรติบัตรเยาวชนคนดีศรีสังคมจังหวัดตาก (แม่สอด) ประจำปี 66
16 ก.ย. 2566

         วันที่ 15 กันยายน 2566 นางสาวกฤษณา ชัยวิเศษ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด  ประธาน ในกิจกรรมมอบเกียรติบัตรเยาวชนคนดีศรีสังคมจังหวัดตาก (แม่สอด) ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก (แม่สอด) ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดแม่สอด คณะครู อาจารย์ นักเรียน  โดย ดร.สุชาติ  ตรีรัตน์วัฒนา  ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก (แม่สอด) รายงานวัตถุประสงค์  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม ให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีของสังคม มีความประพฤติดี เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งมีนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอำนาจศาลจังหวัดแม่สอดเข้าร่วมคัดเลือกรวมทั้งสิ้น 9 โรงเรียน มีตัวแทนเยาวชน รวมทั้งสิ้น 17 คน แบ่งเป็นเยาวชนชาย 8 คน และ เยาวชนหญิง 9 คน ผลการคัดเลือกปรากฏว่า ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เป็นเยาวชน คนดีศรีสังคมระดับภาค 6  ประจำปี พ.ศ. 2566  ประเภทเยาวชนชาย ได้แก่ นายซูรคาน จรรย์ธร  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  ประเภทเยาวชนหญิง ได้แก่ นางสาวศุภิสรา สุภา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

        ดร.สุชาติ  ตรีรัตน์วัฒนา  ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก (แม่สอด)  กล่าวว่า สืบเนืองจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก (แม่สอด) ให้ความสำคัญในการสนับสนุน และส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดีของสังคม มีความ ประพฤติดี รักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความสามัคคี ในหมู่คณะ อันเนื่องมาจากแนวคิดที่ว่าเยาวชนคืออนาคตของประเทศชาติ หากเยาวชน เป็นคนดีของสังคม ก็จะสามารถเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมือง ให้เจริญก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืนต่อไปในโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมนายซูรคาน จรรย์ธร   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด และนางสาวศุภัสรา สุภา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที 5 จากโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนคนดีศรีสังคม จังหวัดตาก (แม่สอด) 

         นางสาวกฤษณา ชัยวิเศษ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด   กล่าวว่า ดิฉันขอให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้ รักษาความดีของตนไว้ พร้อม เป็นแบบอย่างในด้านคุณธรรม และจริยธรรมให้แก่เพื่อนนักเรียนในโรงเรียน และ เยาวชนในชุมชนต่อไป ดำรงตนโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขอให้เป็นผู้มีความกตัญญูต่อบุพการี ครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณ มีความขยันหมั่นเพียร ในการศึกษาและการงานอันสุจริต เคารพกฎระเบียบของสังคมและวัฒนธรรมอันดีงามและขออำนวยอวยพรให้เยาวชนทุกท่านประสบผลสำเร็จ ในทุก ๆ ด้าน เติบโตและเจริญก้าวหน้าเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญของ ประเทศชาติในในอนาคตต่อไป.....เกษมสันต์ ไชยเดช จ.ตาก

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด