ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
ป้้นทีมยุทธศาสตร์ อก. สู่การจัดทำคำของบประมาณ มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามแนวทางนโยบาย MIND
12 ก.ย. 2566

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และการจัดทำคำของบประมาณประจำปี พ.ศ.2568" โดยมีนายวิสูตร ปรีชาธรรมรัช สำนักงบประมาณ เป็นวิทยากรในกิจกรรม Workshop "ความรู้ด้านการจัดทำคำของบประมาณเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก" และมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จาก สปอ. เข้าร่วมสัมมนา ประมาณ 100 คน ทั้งนี้ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนางสาวณิรดา วิสุทธิชาติธาดา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมสังเกตุการณ์
งบประมาณ มีความสำคัญในการนำไปพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นจึงต้องมีการจัดทำคำของบประมาณอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางผ่านกระบวนการการจัดทำคำของบประมาณ ประกอบด้วย 1) การทบทวนการวางแผน จากหน่วยงาน อาทิ รัฐสภา สภาพัฒน์ฯ 2) การเตรียมจัดทำงบประมาณ ผ่านการกำหนดวัตถุประสงค์ และแผนงาน 3) การอนุมัติ 4) การบริหาร 5) การติดตามประเมินผล จากสำนักงบประมาณ นอกจากนี้การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณ สิ่งสำคัญคือ การออกแบบวัตถุประสงค์ของโครงการต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ใครจะได้ประโยชน์อะไร การใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า มีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย สามารถตอบโจทย์สู่เศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตามแนวทางนโยบาย MIND ของกระทรวงอุตสาหกรรม

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...