ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
บวท.เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานทางวิ่ง รองรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้น
10 ก.ย. 2566

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) กระทรวงคมนาคม เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานทางวิ่ง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้เต็มขีดความสามารถรองรับ 68 เที่ยวบินต่อชั่วโมง และท่าอากาศยานดอนเมือง รองรับ 60 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เพื่อลดความล่าช้าของเที่ยวบินในช่วงเวลาที่มีปริมาณการจราจรทางอากาศหนาแน่น และเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้น
นายณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. กล่าวว่า บวท. ได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานทางวิ่ง (High Intensity Runway Operation หรือ HIRO) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการใช้งานทางวิ่ง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้ได้ 68 เที่ยวบินต่อชั่วโมง และท่าอากาศยานดอนเมือง ให้ได้ 60 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจราจรทางอากาศ ช่วยลดปัญหาความล่าช้า และลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติการบิน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสายการบินและท่าอากาศยาน ซึ่ง HIRO จะประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติ 4 ด้าน ได้แก่   
1. การจัดระยะห่างของอากาศยาน ทั้งขาเข้าและขาออก ให้กระชับและเป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐาน โดยให้สัมพันธ์กับค่าการใช้เวลาบนทางวิ่งของอากาศยาน (Runway Occupancy Time) เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณเที่ยวบินได้มากที่สุด
2. การกำหนดความเร็วของอากาศยานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และคำแนะนำการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ เพื่อให้การรักษาระยะห่างระหว่างอากาศยานบนแนวร่อนลงทางวิ่งคงที่และสามารถทำการลงได้อย่างปลอดภัย
3. การออกข้อกำหนดคำแนะนำการใช้เวลาบนทางวิ่งของอากาศยาน (Runway Occupancy Time) ให้ใช้เวลาที่สั้นที่สุด เพื่อให้อากาศยานทุกลำสามารถใช้ทางวิ่งร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การกำหนดทางขับ (Preferred-Exit Taxiway) ที่เหมาะสม เพื่อให้อากาศยานเลี้ยวออกจากทางวิ่งโดยใช้เวลาที่น้อยที่สุด

การดำเนินโครงการ HIRO เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานทางวิ่ง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง บวท. ได้จัดทำระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามผลการปฏิบัติ และนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติการบินและการจัดการจราจรทางอากาศให้เกิดประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งได้นำส่งข้อมูลดังกล่าวให้สายการบินและท่าอากาศยาน เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายการใช้งานทางวิ่งให้เกิดประโยชน์และเต็มขีดความสามารถสูงสุดต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด