ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
กาฬสินธุ์ ธรรมาภิบาลจัดรายการวิทยุพบประชาชนและอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
29 ส.ค. 2566
    ธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มช่องทางเน้นบริการความรู้ให้ประชาชนทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการบริการประชาชน
     วานนี้ เวลา 09.00น.นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล รองประธาน
ธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ นาสาทร คณะกรรมการธรรมาภิบาล และอุปนายกสมาคมนักข่าวจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมจัดรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ในหัวข้อธรรมาภิบาลพบประชาชน เพื่อรายงานการปฏิบัติงาน ในการออกตรวจและสอดส่องในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามส่วนราชการต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่อบต.และเทศบาล ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐลงไปดำเนินการตามโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ใช้ประโยชน์งบประมาณจากภาครัฐอย่างคุ้มค่า เน้นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก และเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมกันอนุรักษ์และร่วมกันปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะต้นไม้พยูงตามสถานที่ราชการต่างๆ รวมถึงในวัดวาอาราม ตามนโยบายของนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามกระแสข่าวที่มีการลักลอบตัดไม้ไปขายและใช้ช่องทางของกฏหมายอนุญาตให้ตัดต้นไม้พยูงขายในราคาที่ต่ำเกินความเป็นจริง
   จากนั้นเวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดกาฬสินธุ์
 เข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ห้องประชุมสำนักงานจังหวัด ปีงบประมาณพ.ศ 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปWebex Meeting โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล ในฐานะเป็นกลไกการสอดส่องหน่วยงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน และให้มีบูรณาการการทำงานร่วมกันในลักษณะงานที่เป็นเครือข่ายในพื้นที่อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการอบรม ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน และการสนับสนุนการปฏิบัติงานของก.ธ.จ. อันจะนำไปสู่การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
     นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ มีหน้าที่สอดส่องดูแล โครงการต่างๆของภาครัฐ เพื่อเน้นไปสู่ความโปร่งใส มีคุณภาพและความคุ้มค่ากับงบประมาณ ที่ภาครัฐจัดสรรลงไปตามโครงการต่างๆ ส่วนหนึ่งทางธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ก็ได้จัดโครงการธรรมาภิบาลพบประชาชนในช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ในทุกๆวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-09.30น. วันละสองคน เพื่อให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลทุกท่านได้มีโอกาส พบกับพี่น้องประชาชน นำเรื่องต่างที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อพี่น้องประชาชน ที่ผ่านมาบางโครงการก็ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย บางโครงการก็อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ บางโครงการก็ยืดเยื้อไม่เสร็จทันตามกำหนดเวลาและมีการขอขยายเวลาเพิ่มเติม และบางโครงการก็ขอยกเลิกคืนเงินงบประมาณให้ภาครัฐ ตามเหตุผลและความจำเป็นต่างๆ และขอขอบพระคุณคณะกรรมการธรรมาภิบาลทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลา ทุ่มเทพลังกายพลังใจ ร่วมกันสอดส่องงานโครงการต่างๆของภาครัฐ เพื่อเกิดความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนต่อไป
 
 
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...