ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
อบต.กระตีบนครปฐม อบรมจิตสำนึกเจ้าหน้าที่รัฐตามหลักธรรมาภิบาล
26 พ.ค. 2566

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายยงยุทธ์ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานเปิดโครงการอบรมปลุกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่รัฐตามหลักธรรมาภิบาล ร่วมด้วย พลอากาศตรี พิทูร เจริญยิ่ง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบินกำแพงแสน โดยมี นายเสริม มีผิวหอม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระตีบ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายนรวีร์ ขัญธหิรัญ นายอำเภอกำแพงแสน นางจิรา ศิริเขตต์ ท้องถิ่นอำเภอกำแพงแสน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระตีบ และผู้เข้ารับการอบรม 

นายเสริม มีผิวหอม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระตีบ ผู้จัดโครงการ เปิดเผยว่าได้จัดโครงการขึ้น เพื่อปลุกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่รัฐตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตประจำปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระตีบ ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในสังกัดเป็นข้าราชการที่มีเกียรติศักดิ์ศรี เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรม ที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม อันจะส่งผล ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและประชาชน ผู้รับบริการรวมทั้งสร้างจิตสำนึก เรื่องคุณธรรมจริยธรรม ในการทำงาน อันจะนำไปสู่การทำงาน ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืนจึงได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการและพนักงานจ้างในวันนี้ โดยวิทยากร นางสาวณัฐมณฑน์ ดาสาลี นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๗ และ นายทนง ตะภา อัยการพิเศษ ฝ่ายคดีปกครอง 4 สำนักงานอัยการพิเศษ มาให้การอบรม

ด้าน นายยงยุทธ์ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สอดคล้อง กับนโยบายของรัฐบาลตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561–2580) ประเด็นที่ 21 การต่อต้าน การทุจริต และประพฤติมิชอบซึ่งกำหนดเป้าหมายไว้ว่าประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมสุจริตส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรม ที่ส่อไปในทางทุจริต


วีรวิชญ์ โรจนอัครพงศ์ / ทีมข่าวนครปฐม

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...