ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
ดร.วิรัช ฉัตรดรงค์ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่าย specialty polymers business และ ดร.นิธิพงษ์ วิกิตเศรษฐ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายวางแผน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL ได้รับรางวัล Most Socially Re
24 ม.ค. 2566

นายภากร เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ดร.ปรกฤษฏ์ เลี่ยวไพรัตน์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายโรงงานเป็นตัวแทน บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP รับรางวัลในสาขา Best Product Innovations for Sustainable Development หรือ บริษัทที่มีนวัตกรรมล้ำสมัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากงาน The Global Economics Awards 2022 ซึ่งจัดขึ้นโดย The Global Economics นิตยสารด้านการเงินชั้นนำของสหราชอาณาจักร

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  เป็นผู้นำในธุรกิจโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (Municipal Solid Waste-MSW) รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน โดยเป็นโรงกำจัดขยะชุมชนใหญ่ที่สุดของประเทศ ไทย และเป็นโรงกำจัดขยะชุมชนที่อยู่ในพื้นที่แห่งเดียวกันที่ใหญ่ที่สุดในโลก  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) โดยเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อเติบโตอย่างสมดุลในทุกมิติ โดยให้ความสำคัญกับทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมบนพื้นฐานการดูแลกำกับกิจการที่ดี (Environmental, Social, Governance: ESG)  ทั้งนี้เพื่อบริหารจัดการกิจการให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล ภายในปี 2569 การผลิตพลังงานทั้งหมดจะเป็นพลังงานหมุนเวียน 100% และจากนั้น การดำเนินงานของ TPIPP จะกำจัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ได้มากกว่า 19.5 ล้านตัน และต่ำกว่าระดับ ความเป็นกลางทางคาร์บอนถึง 12.6 ล้านตัน คาร์บอนเครดิตของบริษัทฯ จะชดเชยปริมาณคาร์บอนของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ส่งผลให้ทั้งกลุ่มบรรลุถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปีนั้นกำหนดการนี้ก้าวไกลกว่าคู่แข่งในระดับท้องถิ่น  และทางบริษัทฯ จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆต่อไปเพื่อนำประเทศในการก้าวเข้าสู่สังคมไร้คาร์บอน หรือ Net Zero Emissions

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 มกราคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 ม.ค. 2566
ปรากฎการณ์ทางการเมืองท้องถิ่นในช่วงที่ผ่านมาไม่นานนี้ ต้องยอมรับว่า คือการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) ที่คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาถึง 1,386,215 คะแนน สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไรก...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด