ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
ป.ป.ช.ตีตกคดี พิศิษฐ์-สุกัญญา ช่วงนั่งรองเลขา สตง.ปมขึ้นเงินเดือนตัวเอง
24 พ.ย. 2565

ป.ป.ช.ตีตกข้อกล่าวหา “พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส-สุกัญญา สุวัฒนวงศ์” เมื่อครั้งนั่งเก้าอี้ “รองผู้ว่า สตง.” เมื่อ 11 ปีก่อน ใช้อาจประธาน คตง. ขึ้นเงินเดือนโดยมิชอบ

โดยเมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติเอกฉันท์ตีตกข้อกล่าวหาแก่นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และมีมติเสียงข้างมากตีตกข้อกล่าวหาแก่นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (รองผู้ว่า สตง.) กรณีถูกกล่าวหาว่าใช้อำนาจประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) มีคำสั่งขึ้นเงินเดือนโดยมิชอบ

สำหรับพฤติการณ์ที่ถูกกล่าวหา ถูกระบุในสำนวนการไต่สวนว่า เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส รองผู้ว่าฯ รักษาราชการแทนผู้ว่าฯ ได้มีคำสั่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ 239/2554 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2554 เรื่องแก้ไขคำสั่งที่ 75/2552 ลงวันที่ 9 เมษายน 2552 แต่งตั้งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้รักษาราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ในกรณีที่นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส รองผู้ว่าฯ รักษาราชการแทนผู้ว่าฯ ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามลำดับ ดังนี้ 1. นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์ 2. นายวัลลภนิทัศน์กาญจนานนท์ 3. นางสาวประพีร์ อังกินันทน์ 4. นายศิริพงษ์ วีระแสงพงษ์ และ 5. นายพรชัย จำรูญพานิชย์กุล

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 นายพิศิษฐ์ฯ รองผู้ว่าฯ รักษาราชการแทนผู้ว่าฯ ผู้ใช้อำนาจหน้าที่แทนประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้มีคำสั่งประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ 9/2554 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 301 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เนื่องจากขณะนั้นยังไม่มีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และอาศัยอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเลื่อนเงินเดือนข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินระดับ 10 ตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานครึ่งปีที่แล้วมา โดยนางสุกัญญาฯ ได้เลื่อนเงินเดือนตามคำสั่งดังกล่าวหนึ่งขั้นครึ่ง จากเดิม 57,930 บาท เป็น 60,830 บาท เพิ่มขึ้นเป็นเงิน 2,900 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป

ต่อมานายพิศิษฐ์ฯ ได้ลาอุปสมบท ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2554 นางสุกัญญาฯ รองผู้ว่าฯ จึงรักษาราชการแทนผู้ว่าฯ และเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 นางสุกัญญาฯ ในฐานะรองผู้ว่าฯ รักษาราชการแทนผู้ว่าฯ ผู้ใช้อำนาจหน้าที่แทนประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ออกคำสั่งประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ 10/2554 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2554 เรื่องให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้นในชั้นที่เทียบได้ตรงกันกับเงินเดือนของอันดับเดิม จำนวน 1 ราย คือ นายพิศิษฐ์ฯ รองผู้ว่าฯ ได้รับเงินเดือนจากเดิม 62,760 บาท เป็น 67,560 บาท เพิ่มขึ้นเป็นเงิน 4,800 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป

2.นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รักษาราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงคะแนนเสียง แยกเป็นสองฝ่าย ดังนี้

ฝ่ายเสียงข้างมาก ประกอบด้วย กรรมการ ป.ป.ช. จำนวน 6 เสียง เห็นว่า จากการไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะฟังได้ว่า นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์ ได้กระทำความผิดตามที่กล่าวหา ข้อกล่าวหาไม่มีมูลให้ข้อกล่าวหาตกไป

ฝ่ายเสียงข้างน้อย ประกอบด้วย กรรมการ ป.ป.ช. จำนวน 1 เสียง เห็นว่า การที่นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รักษาราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ในลำดับที่ 2 กระทำการลงนามในคำสั่งประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ 10/2554 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2554 เพื่อเลื่อนเงินเดือนให้กับนายพิศิษฐ์ฯ รองผู้ว่าฯ รักษาราชการแทนผู้ว่าฯ ลำดับที่ 1 โดยใช้อำนาจหน้าที่แทนประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งที่เป็นอำนาจเฉพาะตัวของประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งนางสุกัญญาฯ ไม่มีอำนาจกระทำได้ การกระทำของนางสุกัญญาฯ จึงเป็นการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการเห็นควรดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหา นางสุกัญญาฯ ก่อนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผลสรุปมติของที่ประชุม ต้องถือความเห็นของกรรมการ ป.ป.ช. ฝ่ายเสียงข้างมาก จำนวน 6 เสียง ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ว่า จากการไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะฟังได้ว่า นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์ ได้กระทำความผิดตามที่กล่าวหา ข้อกล่าวหาไม่มีมูลให้ข้อกล่าวหาตกไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 พ.ย. 2565
ในปัจจุบันอย่างที่ทราบกันดีว่า เทคโนโลยีนั้นก้าวล้ำหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆ วัน พร้อมกันนี้ ยังส่งผลให้ธุรกิจการค้าขายออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TDA เคยเปิดเผยผลการสำรวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย ปี 2563 ...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด