ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
ด่วนราชกิจฯประกาศลดภาษีรายปีรถยนต์-จยยร้อยละ90
09 พ.ย. 2565

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์รับจ้างและรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. 2565 มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้มีผู้ใช้บริการรถยนต์รับจ้างและรถจักรยานยนต์สาธารณะลดลงอย่างมาก ประกอบกับราคาพลังงานได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากจากความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศ ทำให้ต้นทุนการประกอบการรถยนต์รับจ้างและรถจักรยานยนต์สาธารณะสูงขึ้นตามไปด้วย สมควรลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์รับจ้างและรถจักรยานยนต์สาธารณะเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์รับจ้างและรถจักรยานยนต์สาธารณะ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์รับจ้างและรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. 2565”

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป (มีผลบังคับใช้วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565)

มาตรา 3 ให้ลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์รับจ้างและรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่ครบกำหนดเสียภาษีประจำปีในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 ลงร้อยละเก้าสิบ ของอัตราภาษีประจำปีท้ายพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16- 31 มีนาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 มี.ค. 2566
ปีกลองการเมืองเริ่มดังขึ้นทุกขณะภายหลังนายกรัฐมนตรีประกาศเตรียมยุบสภาฯ ก่อนสภาฯหมดวาระในวันที่ 23 มีนาคม 2566 นี้ แน่นอนบรรดานักการเมืองต่างก็ต้องเปิดกลุยทธ์การหาเสียงกันอย่างเผ็ดร้อน ซึ่งจะว่าไปแล้วเราก็คงได้เห็นมีทั้งคนที่มุ่งเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์และคนที่เข...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด