ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
จิสด้าประชุมดาวเทียมสำรวจโลกชูสังคมเน็ตซีโร่
21 ก.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. นำโดย ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA และคณะ เข้าร่วมประชุม CEOS Strategic Implementation Team Technical Workshop 2022 ซึ่งเป็นการประชุมด้านเทคนิคของคณะกรรมการดาวเทียมสำรวจโลก จากหน่วยงานด้านอวกาศระดับโลก โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2565 ณ เมืองฟราซคาติ สาธารณรัฐอิตาลี

ดร.ปกรณ์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ GISTDA ในฐานะประธานคณะกรรมการดาวเทียมสำรวจโลกปี 2023 หรือ CEOS Chair 2023 ได้นำเสนอสองประเด็นสำคัญที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังให้ความสนใจนั่นคือ ประเด็นแรก การลดการปลดปล่อยคาร์บอน เพื่อลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกโดยนำข้อมูลจากดาวเทียมมาใช้เป็นเครื่องมือในการสำรวจและตรวจวัดการกักเก็บคาร์บอน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ แก้ปัญหาเพื่อนำไปสู่การบรรเทาปัญหาโลกร้อนซึ่งจะสอดรับกับที่ประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้ประกาศเจตนารมณ์ในการประชุมระดับผู้นำสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 26 หรือ COP26 ที่เมืองกลาสโกว์ ประเทศสก๊อตแลนด์ เมื่อปีที่แล้วที่จะยกระดับการแก้ไขปัญหาภูมิอากาศเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2593 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ในปี พ.ศ. 2608

ส่วนประเด็นที่ 2 GISTDA ร่วมกับองค์กรด้านอวกาศ ได้แก่ NASA USGS ESA และCSA ในการผลักดันเรื่อง New Space Economy ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกภูมิภาคกำลังให้ความสนใจ โดย GISTDA ได้เสนอแนวทางในการเปิดโอกาสและส่งเสริมการพัฒนาด้าน space ระหว่างหน่วยงานด้านอวกาศและหน่วยงานภาคเอกชน รวมทั้งกิจกรรมในการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานด้านอวกาศสู่ภาคเอกชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจอวกาศในระดับสากล ประเด็นดังกล่าวจะนำเข้าสู่ที่ประชุม CEOS Plenary 2023 ในระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2565 ณ บียาริตส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ต่อไปนอกจากนี้ GISTDA ยังได้หารือกับหน่วยงานด้านอวกาศของแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายแนวทางของ New Space Economy ให้ครอบคลุม Space Value Chain เช่น การสร้างและผลิตดาวเทียม หรือระบบนำส่งดาวเทียม เป็นต้น ผู้อำนวยการ GISTDA กล่าว

ทั้งนี้ การเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ถือเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อสนับสนุนการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการดาวเทียมสำรวจโลก หรือ CEOS Chair 2023 ของ GISTDA อีกด้วยดาวเทียง

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2565
นักการเมืองในอุดมคติ กล่าวได้ว่า คือบุคคลที่มีความมุ่งมั่นที่จะเดินทางเข้าสู่เส้นทางของการใช้อำนาจรัฐเพื่อบริหารประเทศและพัฒนาประเทศ ไม่ว่าอยู่ในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ ยิ่งถ้าผ่านการเลือกตั้งมาจากประชาชนด้วยแล้ว ก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง โด...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด