ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
สว. ลงพื้นที่จังหวัดตาก ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง)
26 ส.ค. 2565

สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดตาก ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ณ อำเภอแม่สอด เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับนำไปรวบรวมเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย ตามอำนาจหน้าที่

วันนี้ (25 ส.ค. 65) เวลา 14.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด  นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา หัวหน้าคณะสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ และว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับนำไปรวบรวมเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย ตามอำนาจหน้าที่ 

โดย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้ นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมการประชุม

สำหรับการลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภา ในครั้งนี้ เป็นไปตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพื่อหารือร่วมกับประชาชน และหน่วยงานราชการของอำเภอแม่สอด โดยมีประเด็นหารือ ประกอบด้วย ประเด็นด้านที่ดิน เอกสารสิทธิ์ในการครอบครองที่ดิน ในพื้นที่หมู่บ้านหนองน้ำเขียว เนื่องจากประชาชนไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยมีเอกสารสิทธิ์ที่เป็น ส.ป.ก. บางส่วน จำนวน 150 ครัวเรือน มีประชากร 620 คน

ทางด้านปัญหาด้านคมนาคม ได้มีการขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างสะพานคอนกรีต ในพื้นที่หมู่บ้านหนองน้ำเขียว เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่มีสะพานในการเดินทางสัญจรที่มั่นคงแข็งแรง ซึ่งที่มีเป็นสะพานแบริ่งชั่วคราว และได้ยื่นทำเรื่องขอสร้างสะพานไปแล้ว แต่ติดเรื่องของ พ.ร.บ.ป่าไม้ จึงอยู่ระหว่างดำเนินการและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ขณะเดียวกันได้มีการขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีต ในพื้นที่หมู่บ้านขุนห้วยช้างไล่ เนื่องจากเส้นทางคมนาคมเข้าหมู่บ้าน เป็นพื้นที่ป่า ซึ่งมีการเสนอแนวทางแก้ไข ให้ขอรับการสนับสนุนงบอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ อบต. ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ 4 เมตร ยาวประมาณ 18 กิโลเมตร

ส่วนปัญหาด้านสังคม มีการขอขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้านขุนห้วยช้างไล่ กรณีไม่มีไฟฟ้าใช้ในชุมชนหมู่บ้าน เนื่องจากพื้นที่เป็นที่ป่า ทั้งนี้ ได้ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า ยาวประมาณ 18 กิโลเมตร จำนวน 320 ครัวเรือน

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภา จะได้นำข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นที่ได้จากการรับฟังปัญาในครั้งนี้ ไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ที่ประกาศใช้บังคับแล้วให้สอดคล้องกับหลักตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 รวมทั้งเป็นการปฏิบัติภารกิจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 270 ที่บัญญัติให้วุฒิสภา มีหน้าที่และอำนาจในการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ

สำหรับในวันพรุ่งนี้ (26 ส.ค. 65) สมาชิกวุฒิสภา มีกำหนดจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อหารือปัญหาในพื้นที่ร่วมกับประชาชนและผู้นำท้องที่ รวมถึงเยี่ยมชมแปลงเกษตร ไร่นาสวนผสม เพื่อส่งเสริมเรื่องการเกษตรในชุมชน เป็นลำดับถัดไป ตั้งแต่เวลา  09.30 น. เป็นต้นไปด้วย

ทีมข่าว จ.ตาก

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 พ.ย. 2565
ในปัจจุบันอย่างที่ทราบกันดีว่า เทคโนโลยีนั้นก้าวล้ำหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆ วัน พร้อมกันนี้ ยังส่งผลให้ธุรกิจการค้าขายออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TDA เคยเปิดเผยผลการสำรวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย ปี 2563 ...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด