ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
สสจ.กาญจน์ บูรณาการหน่วยงาน ขับเคลื่อนแผนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดกาญจนบุรี
28 มิ.ย. 2565

กาญจนบุรี – สสจ.กาญจน์ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เครือข่ายประชาสัมพันธ์ และเครือข่ายชุมชนขับเคลื่อนแผนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดกาญจนบุรี
 
วันนี้ 28  มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดอุดมมงคล (วัดเขาน้อย) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  นายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายรัตน์พล เจริญโห้ สาธารณสุขอำเภอเมืองกาญจนบุรี นายยงยุทธ ไกรบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสารภี พระภิกษุสงฆ์วัดอุดมมงคล หัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานประสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรี สื่อมวลชน นักเรียน และเครือข่ายชุมชน ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เครือข่ายประชาสัมพันธ์ และเครือข่ายชุมชนขับเคลื่อนแผนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดกาญจนบุรี โดยจัดโครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายเยาวชนจิตอาสานักสื่อสารสุขภาพ จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2565 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนจิตอาสานักสื่อสารสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี ให้เยาวชนมีจิตอาสาเป็นแกนนำหรือต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ และมีส่วนร่วมในการสื่อสารด้านสุขภาพ สนับสนุนการดำเนินงานสื่อสร้างสรรค์ของจังหวัดกาญจนบุรี  โดยการพัฒนาให้เป็นเยาวชนให้เป็นผู้นำจิตอาสานักสื่อสารสุขภาพ เพื่อสื่อสารความรู้ด้านสุขภาพ และดูแลสุขภาพของเพื่อน ครอบครัว และคนในชุมชนให้มีสุขภาพดี โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด 19 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านสื่อหลากหลายช่องทาง และมีการนำเสนอข้อมูลด้านสุขภาพที่บิดเบือนความจริง ข่าวปลอมต่างๆ ทำให้ประชาชนหลงเชื่อและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้ข้อมูล โดยบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรม เครือข่ายประชาสัมพันธ์ และเครือข่ายชุมชน ให้เป็นผู้นำจิตอาสานักสื่อสารสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี เป็นนักสื่อสารสุขภาพที่รอบรู้เท่าทันสื่อ สามารถสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกต้องผ่านสื่อประเภทต่างๆ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการสื่อสารด้านสุขภาพ สามารถคัดกรองและถ่ายทอดความรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์
2. เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนจิตอาสานักสื่อสารสุขภาพในโรงเรียน ให้เยาวชนมีจิตอาสาเป็นแกนนำหรือต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ และมีส่วนร่วมในการสื่อสารด้านสุขภาพในโรงเรียน สนับสนุนการดำเนินงานสื่อสร้างสรรค์ของจังหวัดกาญจนบุรี

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสานักสื่อสารสุขภาพฯ มีฐานการเรียนรู้ “เยาวชนจิตอาสาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” จำนวน 3 ฐาน ได้แก่ 

ฐานการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อ/ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ”

ฐานการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง “วัคซีนใจในชุมชนและการดูแลสุขภาพใจสำหรับวัยรุ่น/เยาวชน”

ฐานการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง “ฝึกปฏิบัติและทบทวนการสื่อสารสุขภาพเชิงสร้างสรรค์และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน” ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านวังสารภี เครือข่ายชุมชน อสม. ภาคีเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง รวม 60 คน

แกนนำเยาวชนจิตอาสามีความรอบรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการสื่อสารด้านสุขภาพ สามารถคัดกรองและถ่ายทอดความรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์  เกิดเครือข่ายเยาวชนจิตอาสานักสื่อสารสุขภาพในโรงเรียน ให้เยาวชนมีจิตอาสาเป็นแกนนำหรือต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ และมีส่วนร่วมในการสื่อสารด้านสุขภาพ สนับสนุนการดำเนินงานสื่อสร้างสรรค์ของจังหวัดกาญจนบุรีต่อไปทีมข่าวกาญจนบุรี

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 พ.ย. 2565
ในปัจจุบันอย่างที่ทราบกันดีว่า เทคโนโลยีนั้นก้าวล้ำหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆ วัน พร้อมกันนี้ ยังส่งผลให้ธุรกิจการค้าขายออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TDA เคยเปิดเผยผลการสำรวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย ปี 2563 ...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด