ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองและแรงงานต่างด้าว
13 พ.ค. 2565

ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองและแรงงานต่างด้าว

นายมิตร  ใจบุญตระกูล  เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ ที่ทำการปกครองจ.ชม. ได้รับมอบหมายจาก นายประจญ  ปรัชญ์สกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เข้าร่วมการสัมนาเขิงปฏิบัตืการ  เรื่อง  แนวทางการบริหารกิจการชายแดนแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองและแรงงานต่างด้าวผิดกผฎหมาย  โดยกรมกิจการขายแดนทหาร 10-12พ.ค.65  ณ จ.กาญจนบุรี  โดยได้นำเสนอแนวทางที่เป็นนวัตกรรมแนวทางการบริหารการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ความยากจน  ยาเสพติด  แบบบูรณาการทุกระดับ  มีข้อเสนอให้ยกระดับการพัฒนากฎหมายการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมที่ยั่งยืน  โดยให้มีสำนักงานคณะกรรมการศูนย์บริหารการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคเหนือ  อีสาน  ตะวันตก  ให้มีโครงสร้างการบริหารงานแบบบูรณาการทุกระดับและงบประมาณจัดการพัฒนาตนเองเป็นการเฉพาะพื้นที่ชายแดนตามสภาพบริบท  เช่นกับ  ภาคตะวันออก  EEC  หรือภาคใต้  ศ.อบ.ต.

ทีมข่าวเชียงใหม่

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ส.ค. 2565
การเลือกตั้งทั่วไปล่าสุดเมื่อปี 2562 กล่าวได้ว่า มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส.หน้าใหม่ไฟแรงได้รับเลือกตั้งเข้ามาอย่างหนาตื แต่ก็น้อยนักที่บรรดา ส.ส.หน้าใหม่ไฟแรงเหลานี้จะถูกมอบหมายหน้าที่ให้ทำอย่างรอบด้าน ที่สำคัญยังมีหน้าที่เป็นกระบอกเสียงคนสำคัญให้กับพรรค...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด