ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นตัวแทนมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุผู้ทำประโยชน์ให้สังคม
03 พ.ค. 2565

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ โดยคณะกรรมการพิจารณาสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ได้พิจารณาคัดเลือก นายบุญส่ง วงค์คำ จากชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดเซียงใหม่ เป็นผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 โดยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมนี้ยังได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุอีก 13 ท่าน ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่โดยเป็นบุคคลผู้ทําคุณประโยชน์แก่สังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจากคุณสมบัติเป็นผู้มีสุขภาพกายและจิตที่ดี สมบูรณ์แข็งแรง สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีความดี มีศีลธรรม มีคุณธรรมและจริยธรรม ต่อครอบครัวและสังคม และมีผลงานดีเด่นและมีผลงานต่อเนื่องเป็นรูปธรรม

ทีมข่าวเชียงใหม่

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 มิ.ย. 2565
กรมราชทัณฑ์ เป็นหนึ่งในหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมและแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขังและบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแลตามหน้าที่และอํานาจของกรมฯ โดยมุ่งพัฒนาเป็นองค์กร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อแก้ไขหรือฟื้นฟูผู้ต้องขังและบุคคลที่อยู่ในคว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558