ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
ยกระดับเกษตรกรชัยนาท ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตข้าว
23 พ.ย. 2564

การทำเกษตรสมัยใหม่ ในยุคดิจิทัล มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ เข้ามาปรับใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิต ที่สำคัญจะต้องสามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

ดังเช่น กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้านบึงม่วง ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท ถือเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งอีกหนึ่งกลุ่ม ที่ได้มีการนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ มาปรับใช้ในแปลงนา โดยศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ได้เข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรอัจฉริยะ เพื่อยกระดับเกษตรกรแปลงใหญ่ ให้ก้าวทันเทคโนโลยี และประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

นางสาวดวงพร วิธูรจิตต์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เปิดเผยว่า ทางศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ได้สนับสนุน ส่งเสริมด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้พันธุ์ข้าว และก็มีการนำเอาเทคโนโลยีการจัดการแปลงขั้นสูงหรือเกษตรอัจฉริยะมาปรับในพื้นที่ ประกอบด้วยเครื่อง Weather Station ตัว Sensor วัดระดับน้ำ มีการใช้โดรนในการฉีดพ่นสารเคมี ถ้าในเบื้องต้น เมื่อเกษตรกรเห็นภาพแล้วว่าการปรับพื้นที่ด้วยเลเซอร์ ช่วยให้พื้นที่มีความสม่ำเสมอ ในการจัดการน้ำแล้ว เกษตรกรก็จะให้ความสำคัญในการปรับระดับพื้นที่ที่มากขึ้น โดยอาจจะไม่ได้เริ่มใช้ปรับพื้นที่ด้วยเลเซอร์ทั้งหมดแต่ว่าทุกคนจะให้ความสนใจเกี่ยวกับการปรับระดับพื้นที่ และการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง ก็มีการเอาไปต่อยอดและการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การลดอัตราเมล็ดพันธุ์ที่ใช้หว่านในพื้นที่ต่อไร่ ณ ตรงนี้มีการปรับแล้ว

ด้านนายขวัญชัย แตงทอง ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้านบึงม่วง เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมรูปแบบของการรวมกลุ่ม และยังมีการถ่ายทอดงานวิชาการให้ในแปลงตัวอย่างสู่พี่น้องเกษตรกร จำนวน 87 ราย เพื่อเอาแนวทางตรงนี้ไปขับเคลื่อนในแปลงตัวเอง ให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกร เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเทคโนโลยีที่ต่อไปในอนาคตจำเป็นต่อการทำการเกษตร เพราะจะยึดหลักแบบเก่า หรือเดิมฟ ไม่ได้ เพราะนวัตกรรมเหล่านี้เป็นนวัตกรรมตัวใหม่ และสามารถที่จะลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้ในอนาคต

การรวมกลุ่มแปลงใหญ่ของบ้านบึงม่วง ทำให้เกษตรกรที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก มีโอกาสได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ และได้ทดลองใช้เทคโนโลยีเพื่อนำไปปรับใช้ในแปลงนาของตน ยกระดับการทำการเกษตรให้ก้าวทันยุคทันสมัยมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญเกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในกลุ่ม ผลผลิตมีคุณภาพ ก็ช่วยทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นตามไปด้วย

“ตั้งแต่เข้ามาอยู่ในกลุ่มก็ ได้ใช้เทคโนโลยีจากเจ้าหน้าที่ ที่มาแนะนำ เป็นเทคโนโลยีต่างๆ ในการจัดการเรื่องปุ๋ย เรื่องแมลง เรื่องลดต้นทุนในการผลิตครับ ได้เมล็ดพันธุ์จากศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ผมก็เอาไปทำแปลงขยาย เพื่อให้แปลงของผมได้ทำครั้งต่อไป ซึ่งก็ดีขึ้นครับ ผลประกอบการดีขึ้น เราได้ประหยัดต้นทุนเพราะว่า เราได้พันธุ์ที่เราเก็บเอา ได้พันธุ์ที่ดีมากจากศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท และเราเอามาเก็บเพื่อขยายพันธุ์เอง เราก็ประหยัดค่าพันธุ์ข้าวไปได้เยอะ”นายชาญณรงค์ มัจฉา สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้านบึงม่วง กล่าว

เกษตรรูปแบบใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเพื่อความแม่นยำสูงในการเพาะปลูกจะเน้นความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยทั้งผู้บริโภค สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด ในยุคที่แรงงานภาคการเกษตรลดน้อยลง ทำให้เกษตรกรต้องมีการปรับตัว ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 ธันวาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 พ.ย. 2564
“บริการประชาชน” เป็นสิ่งที่หลายหน่วยงานจากภาครัฐพยายามแสดงจุดยืนอย่างแข็งขัน แต่ทว่า การดูแลประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ได้จบเพียงแค่นำเสนอโครงการหรือออกกฎมาตรการเท่านั้น แต่ต้องเป็นโครงการที่มีการนำเสนอความสร้างสรรค์เช่น การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558