ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
เตือนเกษตรกรระวัง โรคใบจุดช่วงฝนตก
11 ต.ค. 2564

ด้วยสภาพอากาศในช่วงนี้มีฝนตก และฝนตกหนักบางพื้นที่ สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลําพูน จึงขอเตือนผู้ปลูกผักตระกูลกะหล่ําและผักกาด (เช่น กะหล่ำปลี กะหล่ําดอก บรอกโคลี ผักกาดขาว ผักกาดหัว ผักฮ่องเต้ ผักหางหงษ์ ผักกวางตุ้ง คะน้า เป็นต้น) ในทุกระยะการเจริญเติบโต ให้รับมือโรคใบจุด (เชื้อรา Alternaria brassicicola และ A. brassicae)

ซึ่งโรคนี้เกิดได้ทุกส่วนและทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช อาการระยะต้นกล้าจะเกิดแผลเล็กๆ สีน้ำตาลเข้มที่ลําต้น จากนั้นแผลจะขยายใหญ่ อาการคล้ายโรคเน่าคอดิน ทําให้ต้นกล้าชะงักการเจริญเติบโต อาการระยะต้นโต ถึงระยะเก็บผลผลิต มักพบบนใบและก้านใบ เกิดเป็นแผลจุดเล็กๆ สีเหลือง ต่อมาแผลจะขยายใหญ่ มีสีน้ำตาลเข้มถึงดํา ลักษณะเป็นวงค่อนข้างกลม เรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ ในกะหล่ำปลี ถ้าเกิดโรคหลังจากห่อหัวแล้ว และสภาพอากาศมีความชื้นสูงจะเกิดอาการเน่าอย่างรุนแรงทั้งหัวในกะหล่ําดอก และบรอกโคลี ถ้าเกิดอาการที่ดอก จะทําให้เกิดแผลสีน้ำตาล โดยเริ่มจากช่อดอกที่อยู่ริมนอกลามเข้ามาด้านใน หากเป็นโรครุนแรงจะถูกทําลายทั้งดอก

สาเหตุส่วนหนึ่งเชื้อโรคสามารถติดเมล็ด ทําให้เมล็ดสูญเสียความงอก หรืออาจแฝงตัวในเมล็ดพันธุ์ ทําให้เกิดการระบาดของโรค เมื่อนําไปปลูกในฤดูถัดไป

ในส่วนของแนวทางป้องกันและแก้ไข

 1. ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ปลอดโรค ไม่นําเมล็ดพันธุ์จากแปลงที่พบการเกิดโรคมาปลูก

 2. แช่เมล็ดในน้ําอุ่นประมาณ 50 องศาเซลเซียส (การเตรียมน้ําอุ่นโดยต้มน้ําให้เดือด แล้วเติมน้ําธรรมดาลงไปหนึ่งเท่า) นาน 20-25 นาที หรือคลุกเมล็ดด้วยสารป้องกัน กําจัดเชื้อรา ไอโพรไดโอน 50% WP อัตรา 5-10 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม ก่อนปลูก

3. หลีกเลี่ยงการปลูกในแปลงปลูกที่เคยมีการระบาดของโรค อย่างน้อย 3-4 ปี

4. ไม่ปลูกพืชระยะชิดกันจนเกินไป ควรให้มีแสงแดดส่องผ่านได้และมีการระบายอากาศที่ดี

5. หมั่นกําจัดวัชพืชในแปลงปลูก เพื่อลดการสะสมของเชื้อสาเหตุโรค

 6. ตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ําเสมอ เมื่อพบโรคในระยะกล้า ควรถอนต้นกล้าที่เป็นโรค นําไปทําลายนอกแปลงปลูก หากพบโรคในระยะต้นโต ควรตัดใบที่เป็นโรคออก นําไป ทําลายนอกแปลงปลูก แล้วพ่นสารป้องกันกําจัดโรคพืช เช่น อะซอกซีสโตรบิน 25% SC อัตรา 5 -10 มิลลิลิตรต่อน้ํา 20 ลิตร หรือ คลอโรทาโลนิล 50% SC อัตรา 20-30 มิลลิลิตร ต่อน้ํา 20 ลิตร พ่นทุก 5-7 วัน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 ธันวาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 พ.ย. 2564
“บริการประชาชน” เป็นสิ่งที่หลายหน่วยงานจากภาครัฐพยายามแสดงจุดยืนอย่างแข็งขัน แต่ทว่า การดูแลประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ได้จบเพียงแค่นำเสนอโครงการหรือออกกฎมาตรการเท่านั้น แต่ต้องเป็นโครงการที่มีการนำเสนอความสร้างสรรค์เช่น การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558