ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สังคม / บุคคล ย้อนกลับ
วินเซิร์ฟ ลุยนวัตกรรมการแพทย์ทุ่มลงทุน เมติคูลี่ Series B
23 ก.ย. 2564

วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น เดินหน้ายกระดับเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Medical Technology)ร่วมลงทุนกับ บริษัท เมติคูลี่ จํากัด ในรอบการลงทุน Series B หวังผลักดันนวัตกรรมสุขภาพ อย่างยั่งยืน

นส.นิธินันท์ คฤหวาณิช ประธานฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น ได้ลงนามสัญญาเพื่อเข้าร่วมลงทุน ในรอบการลงทุน Series B กับ รศ.ดร.บุญรัตน์ โล่ห์ วงศ์วัฒน ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท บริษัท เมติคลี่ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติไทยที่ใช้เทคโนโลยีและความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการพัฒนากระดูกและข้อต่อเทียม รวมถึงอุปกรณ์ช่วยผ่าตัด ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ สามมิติ

โดยปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และได้นําผลิตภัณฑ์ไปใช้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลมากกว่า 400 ราย และเตรียมขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับ USFDA พร้อมขยายตลาดไปยังตลาดต่างประเทศทั่วโลก

"ในฐานะผู้นําในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น ตระหนักและเห็นคุณค่าในการพัฒนานวัตกรรมชั้นสูง อันจะนํามาซึ่งประโยชน์ต่อ ผู้ป่วย ต่อสังคม ประเทศชาติ และมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริง สิ่งสําคัญยิ่งคือการยกระดับขีดความสามารถใน ความเป็นเลิศด้านการให้บริการเชิงเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย นอกจากนี้ยัง ก่อให้เกิดประโยชน์กับวงการแพทย์ในระดับโลกอีกด้วย"

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุุลาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ต.ค. 2564
ประเทศไทยจัดได้ว่า เป็นประเทศเกษตรกรรมในอันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งแน่นอนว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศก็ต้องมีอาชีพเป็นเกษตรกร อย่างไรก็ตาม ราคาพืชผลทางการเกษตรที่ขึ้นๆ ลงๆ และโน้มเอียงไปทางตกต่ำอยู่บ่อยๆ แถบทุกปี จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรไทย...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558