ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
รพ.ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะ
19 ก.ย. 2566

โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พัฒนาเป็นต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะ นำระบบ Digital Health จัดบริการประชาชน ลดการใช้กระดาษ พร้อมจัดสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้เป็น “รมณียสถาน” เพื่อการเยียวยาผู้ป่วย มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลที่ More than A Hospital

         ที่ โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนราธิวาส นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง นโยบายการน้อมนำและพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ยึดการน้อมนำและพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เป็นนโยบายและแนวทางการดำเนินงานอันดับแรก อาทิ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข To be number one การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ สุขศาลาพระราชทาน เป็นต้น ในส่วนของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาได้วางเป้าหมายพัฒนาในด้านภูมิสถาปัตย์ จัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้เป็น “รมณียสถาน” และต่อยอดระบบการแพทย์ทางไกล หรือ Telemedicine / Telehealth เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลสุขภาพที่รวดเร็วลดการเดินทางไปโรงพยาบาล
          นายแพทย์ชลน่านกล่าวต่อว่า สำหรับ โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็น 1 ใน 10 โรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสเจริญพระชนพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 รับผิดชอบดูแลประชาชนในพื้นที่ 42,782 คน ให้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ 240 คน ผู้ป่วยในเฉลี่ยวันละ 33 คน มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในเครือข่าย 6 แห่ง มีการพัฒนางานโดดเด่นหลายด้าน ได้แก่ การเป็นต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะ นำระบบ Digital Health จัดบริการทั้งแผนกผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และงานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เป็นระบบ ไม่ใช้กระดาษ (paperless) ควบคู่กับการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้เป็น “รมณียสถาน” คือ สะอาด ร่มรื่น รื่นรมย์ ก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน A Hospital in the garden สู่ A Hospital in the Nature จนได้รับเลือกเป็นต้นแบบระบบบริการ EMS (Environment, Modernization and Smart Service) ของเขตสุขภาพที่ 12  รวมถึงได้รับมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด พร้อมมุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลที่ More than A Hospital และโรงพยาบาลของชุมชนมาตรฐาน “เฉลิมพระเกียรติ”

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด