ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
ร.ร.เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดประชุมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 66
16 ก.ย. 2566

               วันที่ 15 กันยายน 2566  ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยนายปรีชา ฝ่ายคำตา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานในพิธี นางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา เลขานุการกล่าวรายงานการประชุม และเริ่มประชุม ทั้งนี้วาระการประชุมได้มีการประชุมดังหัวข้อต่อไปนี้ โดยให้สถานศึกษาได้ขับเคลื่นในการประชุมวาระดังนี้ การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2567 ,หลักสูตรของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ,ชี้แจงรายละเอียดโครงการแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  แผนพัฒนาการศึกษา ฯ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดทักษะวิชาการ และนักเรียนเยาวชนคนดีศรีสังคมจังหวัดตาก (แม่สอด) ประจำปี 2566  ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล 

        นางสาวนิภาภรณ์ กล่าวว่า กรรมการสถานศึกษาเป็นรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพราะกรรมการมาจากหลายภาคส่วนทั้งจากผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และผู้แทนองค์กรชุมชน และจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

        การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดบอร์ดกรรมการสถานศึกษา ก็มีส่วนสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนและผลักดัน จึงฝากให้ผู้เป็นกรรมการสถานศึกษา ได้ทำหน้าที่ตามบทบาทของตนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อทุกฝ่ายทำหน้าที่ของตนดีแล้ว คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก คือคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน และปัจจัยสนับสนุนคือผู้ปกครอง หมู่บ้าน วัด และชุมชน......เกษมสันต์ ไชยเดช จ.ตาก

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...