ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
กรมการจัดหางาน คว้ารางวัลสุดยอดหน่วยงานรัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ “สำเภา-นาวาทอง”ประจำปี 2566
13 ก.ย. 2566

         วันที่ 13 กันยายน 2566 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน รับรางวัลสุดยอดหน่วยงานรัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ รางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2566 ประเภทรางวัลหน่วยงานระดับกรม โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม อาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

         โดยนายไพโรจน์ กล่าวว่า หอการค้าไทยและสภาหกรมการจัดหางาน คว้ารางวัลสุดยอดหน่วยงานรัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ “สำเภา-นาวาทอง”ประจำปี 2566

         วันที่ 13 กันยายน 2566 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน รับรางวัลสุดยอดหน่วยงานรัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ รางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2566 ประเภทรางวัลหน่วยงานระดับกรม โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม อาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

        โดยนายไพโรจน์ กล่าวว่า หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดงานนี้ขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อให้กำลังใจและเชิดชูเกียรติหน่วยงานภาครัฐที่ปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดอุปสรรคการดำเนินงานให้กับภาคธุรกิจเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการพิจารณามอบรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประเภทรางวัลหน่วยงานระดับกรม มีการพิจารณาใน 3 มิติ ประกอบด้วย มิติที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ด้านกระบวนงาน มิติที่ 2 การเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัล และมิติที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ด้านการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล การอำนวยความสะดวกและการปรับปรุงการให้บริการ ซึ่งในปีนี้แบ่งประเภทรางวัลเป็น 4 ประเภท ได้แก่ รางวัลระดับกระทรวง รางวัลระดับกรม รางวัลระดับกระบวนงาน และรางวัลระดับภูมิภาค ในส่วนกรมการจัดหางานมีความโดดเด่นในการนำระบบ E - Service มาให้บริการประชาชนและภาคเอกชนทั้งการให้บริการจัดหางานในประเทศผ่านแพลตฟอร์ม "ไทยมีงานทำ" และการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

         “ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล  “สำเภา-นาวาทอง” ในปีนี้ และพร้อมที่จะผลักดันกรมการจัดหางาน สู่การเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมการทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส มีความทันสมัย ยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนา ประเทศ” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวอการค้าแห่งประเทศไทย จัดงานนี้ขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อให้กำลังใจและเชิดชูเกียรติหน่วยงานภาครัฐที่ปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดอุปสรรคการดำเนินงานให้กับภาคธุรกิจเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการพิจารณามอบรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประเภทรางวัลหน่วยงานระดับกรม มีการพิจารณาใน 3 มิติ ประกอบด้วย มิติที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ด้านกระบวนงาน มิติที่ 2 การเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัล และมิติที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ด้านการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล การอำนวยความสะดวกและการปรับปรุงการให้บริการ ซึ่งในปีนี้แบ่งประเภทรางวัลเป็น 4 ประเภท ได้แก่ รางวัลระดับกระทรวง รางวัลระดับกรม รางวัลระดับกระบวนงาน และรางวัลระดับภูมิภาค ในส่วนกรมการจัดหางานมีความโดดเด่นในการนำระบบ E - Service มาให้บริการประชาชนและภาคเอกชนทั้งการให้บริการจัดหางานในประเทศผ่านแพลตฟอร์ม "ไทยมีงานทำ" และการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมการจัดหางาน คว้ารางวัลสุดยอดหน่วยงานรัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ “สำเภา-นาวาทอง”ประจำปี 2566

         วันที่ 13 กันยายน 2566 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน รับรางวัลสุดยอดหน่วยงานรัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ รางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2566 ประเภทรางวัลหน่วยงานระดับกรม โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม อาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

          โดยนายไพโรจน์ กล่าวว่า หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดงานนี้ขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อให้กำลังใจและเชิดชูเกียรติหน่วยงานภาครัฐที่ปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดอุปสรรคการดำเนินงานให้กับภาคธุรกิจเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการพิจารณามอบรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประเภทรางวัลหน่วยงานระดับกรม มีการพิจารณาใน 3 มิติ ประกอบด้วย มิติที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ด้านกระบวนงาน มิติที่ 2 การเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัล และมิติที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ด้านการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล การอำนวยความสะดวกและการปรับปรุงการให้บริการ ซึ่งในปีนี้แบ่งประเภทรางวัลเป็น 4 ประเภท ได้แก่ รางวัลระดับกระทรวง รางวัลระดับกรม รางวัลระดับกระบวนงาน และรางวัลระดับภูมิภาค ในส่วนกรมการจัดหางานมีความโดดเด่นในการนำระบบ E - Service มาให้บริการประชาชนและภาคเอกชนทั้งการให้บริการจัดหางานในประเทศผ่านแพลตฟอร์ม "ไทยมีงานทำ" และการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

“ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล  “สำเภา-นาวาทอง” ในปีนี้ และพร้อมที่จะผลักดันกรมการจัดหางาน สู่การเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมการทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส มีความทันสมัย ยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนา ประเทศ” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

“ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล  “สำเภา-นาวาทอง” ในปีนี้ และพร้อมที่จะผลักดันกรมการจัดหางาน สู่การเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมการทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส มีความทันสมัย ยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนา ประเทศ” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...